Poland

Real Madryt i Manchester City bliżej awansu

AFP

Graj¹c w os³abieniu, Atalanta przez wiêkszoœæ meczu broni³a siê przed pora¿k¹ z Realem, ale tu¿ przed koñcem straci³a gola. Manchester City pokona³ 2:0 Borussiê Moenchengladbach.

To by³ symboliczny wieczór w Lidze Mistrzów. Niemal dok³adnie rok temu Atalanta rozbi³a 4:1 Valenciê, co pozwoli³o jej awansowaæ do æwieræfina³u, ale mecz rozgrywany wówczas w Mediolanie uznano za bombê biologiczn¹, która przyspieszy³a rozwój epidemii koronawirusa.

W œrodê na stadion w Bergamo kibice wejœæ nie mogli, ale mimo bolesnych pandemicznych doœwiadczeñ i apeli lokalnych w³adz zebrali siê licznie przed obiektem, by dopingowaæ swoich zawodników. "Cafeteros + Grappa, upijmy ich!" - g³osi³ jeden z transparentów, nawi¹zuj¹cy do nazwy w³oskiego napoju alkoholowego i przydomka reprezentacji Kolumbii, w której graj¹ dwaj napastnicy Atalanty Luis Muriel i Duvan Zapata.

Po pó³ godzinie gry kaca mogli mieæ jednak gospodarze. Najpierw czerwon¹ kartk¹ ukarany zosta³ Remo Freuler, próbuj¹c powstrzymaæ wychodz¹cego na czyst¹ pozycjê Ferlanda Mendy'ego. PóŸniej boisko z powodu urazu opuœciæ musia³ Zapata. Ale pi³karze Atalanty nie zamierzali narzekaæ na ból g³owy, tylko zakasali rêkawy i robili wszystko, by wybiæ Real z rytmu i nie straciæ gola. Udawa³o siê do 86. minuty, gdy Mendy zdecydowa³ siê na uderzenie zza pola karnego i zrobi³ to na tyle precyzyjnie, ¿e nie da³ szans bramkarzowi.

Do awansu przybli¿y³ siê tak¿e Manchester City. Dru¿yna Pepa Guardioli pokona³a na wyjeŸdzie (w tym przypadku na neutralnym terenie w Budapeszcie) Borussiê Moenchengladbach, to ju¿ jej 19. zwyciêstwo z rzêdu i nic nie wskazuje na to, by ta seria mia³a siê szybko skoñczyæ. Bohaterem wieczoru na Puskas Arenie by³ Bernardo Silva. Trafi³ na 1:0 i asystowa³ przy golu Gabriela Jesusa.

1/8 FINA£U LIGI MISTRZÓW

(F. Mendy 86)

(B. Silva 29, G. Jesus 65)

Rewan¿e 16 marca

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored