Poland

Rdzenni Amazończycy pozywają sieć supermarketów

Groupe Casino jest oskar¿ona o czerpanie korzyœci z wycinania lasów Amazonii.

Rdzenni mieszkañcy Amazonii z Brazylii i Kolumbii pozwali w œrodê francusk¹ Groupe Casino (miêdzy innymi sieci Geant czy Spar). Pozew z³o¿ony we francuskim s¹dzie dotyczy sprzeda¿y wo³owiny z hodowli ³¹czonych z wycink¹ lasów deszczowych w Amazonii.

- Chcemy, by zap³acili oko³o 3 milionów euro na rzecz organizacji reprezentuj¹cych rdzennych mieszkañców i zapewnili, ¿e ich dzia³alnoœæ nie wi¹¿e siê z wycink¹ lasów – stwierdzi³ Sebastian Mabile, prawnik powodów na konferencji prasowej.

To pierwszy raz, gdy francuska korporacja staje przed s¹dem na podstawie uchwalonego w 2017 roku prawa, które nakazuje francuskim firmom unikania ³amania praw cz³owieka i niszczenia œrodowiska naturalnego w ich ³añcuchach dostaw. Groupe Casino kontroluje najwiêksz¹ sieæ spo¿ywcz¹ w Brazylii Grupo Pao de Açúcar (GPA) oraz kolumbijsk¹ sieæ sklepów Almacenes Exito. Koncern twierdzi, ¿e aktywnie walczy z wycink¹ lasów pod hodowle byd³a.

Tymczasem w pozwie powodzi zarzucaj¹ francuskiej firmie, ¿e jej brazylijska sieæ regularnie kupowa³a wo³owinê od jednego z g³ównych przetwórców miêsa w Brazylii. Przetwórca ten, jak twierdzi pozew, zaopatruje siê w miêso u hodowców odpowiedzialnych za wyciêcie 50 tys. hektarów lasu miêdzy 2008 a 2020 rokiem. 50 tysiêcy hektarów to 500 km kwadratowych, obszar niemal dwukrotnie wiêkszy od Poznania.

- Popyt Casino i Pao de Açúcar na wo³owinê wi¹¿e siê z deforestacj¹, grabie¿¹ ziemi i przemoc¹ – twierdzi Luis Eloy Terena z organizacji COIAB zrzeszaj¹cej rdzennych Amazoñczyków w cytowanym przez Reuters oœwiadczeniu.

Grupa Casino twierdzi, ¿e Pao de Açúcar wdro¿y³o rygorystyczn¹ kontrolê pochodzenia wo³owiny dostarczanej przez dostawców. Koncern twierdzi tak¿e, ¿e brazylijska wo³owina nie trafia do sprzeda¿y w jego francuskich sklepach. Z kolei GPA twierdzi, ¿e od 2016 roku trzyma siê œciœle kryteriów dotycz¹cych jej dostawców, które zak³adaj¹ „zero wycinki lasów Amazonii, zero niewolniczych warunków pracy, zero pracy dzieci i zero inwazji na ziemie rdzennych mieszkañców czy strefy chronione". Równie¿ kolumbijska sieæ sklepów nale¿¹ca do Casino twierdzi, ¿e monitoruje swoich dostawców.

- Zrównowa¿ona hodowla jest jednym z kluczowych punktów naszej strategii – twierdzi Grupo Exito w swoim stanowisku.

Lasy Amazonii s¹ jednym z wa¿nych elementów ekosystemu naszej planety. Odgrywaj¹ istotn¹ rolê w przechwytywaniu dwutlenku wêgla odpowiedzialnego za efekt cieplarniany. Niestety, jest to równie¿ dogodny obszar do ekspansji rolnictwa i hodowli – tylko w zesz³ym roku, jak twierdz¹ organizacje rdzennych Amazoñczyków, wyciêto las o powierzchni ok. 22 tys. km kwadratowych, czyli w przybli¿eniu obszar równy województwu zachodniopomorskiemu.

Football news:

Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League