Poland

"Rażąco łagodny wyrok" za gwałt i zabicie 3-latka. Jest kasacja

Adobe Stock

Zbigniew Ziobro skierowa³ do S¹du Najwy¿szego kasacjê od prawomocnego wyroku w sprawie spowodowania œmierci i zgwa³cenia 3–letniego ch³opca. Prokurator Generalny uwa¿a, ¿e wymierzona sprawcy kara 15 lat pozbawienia wolnoœci jest ra¿¹co ³agodna.

Skazanym w tej g³oœnej sprawie jest Steve V. - 28 latek portugalskiej narodowoœci, który w 2017 roku w Wieruszowie, na terenie województwa ³ódzkiego, zgwa³ci³ i pobi³ na œmieræ 3-letniego Nikodema, synka swojej partnerki. Jak wskazano w akcie oskar¿enia mê¿czyzna uderzy³ ma³oletniego ze znaczn¹ si³¹ w g³owê i doprowadzi³ go do obcowania p³ciowego. Spowodowa³ liczne obra¿enia u dziecka, w tym rozleg³e obra¿enia czaszkowo – mózgowe skutkuj¹ce ostrym masywnym krwiakiem oraz z³amaniem w obrêbie koœci pokrywy czaszki, które doprowadzi³y do uszkodzenia oœrodkowego uk³adu nerwowego i œmierci ch³opca. Sprawca dopuœci³ siê tego czynu pod wp³ywem œrodków odurzaj¹cych. Nie przyzna³ siê do znêcania nad 3-latkiem t³umacz¹c, ¿e ch³opiec uderzy³ siê o kaloryfer.

S¹d Okrêgowy w Sieradzu skaza³ sprawcê na karê ³¹czn¹ 25 lat pozbawienia wolnoœci. Zastrzeg³, ¿e warunkowe przedterminowe zwolnienie nie mo¿e nast¹piæ wczeœniej ni¿ po odbyciu przez V. co najmniej 20 lat pozbawienia wolnoœci.

Apelacje od tego wyroku wnieœli prokurator, oskar¿yciel posi³kowy i obroñca oskar¿onego. Prokurator domaga³ siê kary do¿ywotniego wiêzienia, a obrona chcia³a z³agodzenia wyroku.

S¹d Apelacyjny w £odzi obni¿y³ karê dla oskar¿onego do 15 lat pozbawienia wolnoœci i uchyli³ orzeczenie dotycz¹ce warunkowego przedterminowego zwolnienia. Zobowi¹za³ te¿ sprawcê do zap³acenia 100 tys. z³ zadoœæuczynienia dla matki dziecka.

Prokurator Generalny zakwestionowa³ ten drugi wyrok. W jego ocenie orzeczona kara jest  ra¿¹co niewspó³mierna do pope³nionej przez sprawcê zbrodni. Dzia³aj¹c z upowa¿nienia Prokuratora Generalnego jego zastêpca prokurator Robert Hernand z³o¿y³ w tej sprawie kasacjê do S¹du Najwy¿szego.

- S¹d uzna³ bowiem za okolicznoœæ ³agodz¹c¹ to, ¿e po pope³nionej zbrodni sprawca telefonicznie powiadomi³ matkê dziecka o z³ym stanie zdrowia ch³opca, a tak¿e towarzyszy³ jej w szpitalu, do którego przewiezione zosta³o dziecko bêd¹ce w stanie krytycznym. Tym samym s¹d umniejszy³ w sposób nieuzasadniony znaczenie przes³anek zwi¹zanych z czynem i osob¹ samego sprawcy, które wskazywa³y na celowoœæ wymierzenia mu kary 25 lat pozbawienia wolnoœci - czytamy w komunikacie prasowym Prokuratury Krajowej.

Zaznaczono, ¿e s¹d pomin¹³ wynikaj¹ce z opinii psychiatrycznej, psychologicznej i seksuologicznej wnioski wskazuj¹ce na stwierdzone u sprawcy symptomy osobowoœci psychopatycznej, egocentryzmu, egoizmu, problemy z kontrolowaniem zachowañ agresywnych, powierzchowne relacje z innymi ludŸmi, tendencjê do instrumentalnego traktowania kobiet – tak¿e w aspekcie zaspokajania swoich potrzeb seksualnych.  Zdaniem bieg³ych psychopatyczne cechy osobowoœci, w po³¹czeniu z nadmiernym popêdem p³ciowym i upodobaniami w zakresie preferencji seksualnych oraz sk³onnoœci¹ do ich realizacji, stwarzaj¹ bardzo wysokie ryzyko ponowienia czynu, pope³nionego z elementami sadyzmu.

W kasacji wskazano, ¿e s¹d nie nada³ równie¿ w³aœciwego znaczenia zachowaniu oskar¿onego przed pope³nieniem zbrodni, w tym kierowanej wobec dziecka agresji fizycznej skutkuj¹cej powstaniem obra¿eñ cia³a, nosz¹cej znamiona znêcania siê nad nim w okresie poprzedzaj¹cym sam¹ zbrodniê.

- Nale¿yte uwzglêdnienie tych okolicznoœci, przy braku szczególnych okolicznoœci ³agodz¹cych, winno prowadziæ do uznania, ¿e kara 15 lat pozbawienia wolnoœci jest kar¹ ra¿¹co niewspó³miernie ³agodn¹, nie spe³nia wymogów prewencji indywidualnej, jak te¿ przeczy wzglêdom na spo³eczne oddzia³ywanie kary i nie czyni zadoœæ potrzebom w zakresie kszta³towania œwiadomoœci prawnej spo³eczeñstwa - uwa¿a Prokurator Generalny.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December