Poland

Raport: Zastój w cenach wakacji. 38 zł między Grecją i Egiptem

W ostatnim tygodniu ceny wyjazdów letnich z biurami podró¿y zmieni³y siê tylko symbolicznie. Zmieœci³y siê miêdzy plus 16 z³otych za Grecjê a minus 22 z³ote za Egipt – podaje w swoim raporcie Traveldata.

4 z³ote – tyle w minionym tygodniu wzros³a œrednia cena wycieczki z biurem podró¿y z wylotem miêdzy 2 i 8 sierpnia – informuje Instytut Badañ Rynku Turystycznego Traveldata w najnowszym raporcie z badania cen ofert trouroperatorów.

To minimalna zmiana, w poprzednich badaniach ceny wzros³y bowiem o 11 i spad³y o 31 z³otych, a w trzech jeszcze wczeœniejszych œrednie ceny wzrasta³y o 11, 16 i 19 z³otych.

W ostatnim tygodniu najbardziej zdro¿a³y wycieczki na Sycyliê, o 114 z³otych, na Korfu, o 51 z³otych, i na pó³wysep Chalcydycki, o 51 i 35 z³otych.

W spadkach cen wyjazdów przodowa³a natomiast Malta (przed tygodniem ceny wzros³y tam najbardziej), na której cena wakacji zmala³a o 160 z³otych. Tania³y te¿, podobnie jak przed tygodniem, Sardynia i Cypr – o 95 i 49 z³otych.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie na najwa¿niejszych kierunkach przedstawia na wykres poni¿ej.

W minionym tygodniu ceny wycieczek dla wylotów miêdzy 2 i 8 sierpnia 2021, czyli sprzedawanych z du¿ym wyprzedzeniem, wzros³y jedynie w wypadku Grecji i Turcji – o 16 i 7 z³otych. Pozosta³e kierunki tania³y, przy czym stosunkowo niedu¿o na Wyspy Kanaryjskie i do Bu³garii, o 15 i 17 z³otych, a nieco wiêcej do Egiptu – o 22 z³ote.

S³aby z³oty nie pomaga organizatorom

To samo badanie œredniej ceny imprez turystycznych i porównanie cen z tymi sprzed roku (wylot w pierwszym tygodniu sierpnia) pokaza³o, ¿e œrednia cena tegoroczna by³a mniejsza od œredniej z poprzedniego sezonu o 66 z³otych – notuje Traveldata.

W poprzednich dwóch zestawieniach ceny by³y mniejsze od cen sprzed roku o 48 i 36 z³otych, a we wczeœniejszym wy¿sze o 9 z³otych.

Najwiêksze roczne spadki cen wycieczek Traveldata odnotowa³a w wypadku Malty – o 297 z³otych. Nieco mniej stania³y wakacje na Majorce i w Maroku – o 231 i 221 z³ote.

Najbardziej w ci¹gu roku i to trzeci raz z rzêdu wzros³y ceny wyjazdów do Portugalii i na Kos – tym razem œrednio o 147 i 77 z³otych. W niewiele mniejszej skali podnios³y siê ceny wycieczek do Albanii – o 52 z³otych.

Jak kszta³towa³y siê w ostatnim tygodniu dwa istotne czynniki decyduj¹ce o kosztach organizatorów wyjazdów? Traveldata porówna³a ceny paliwa i walut z tego i zesz³ego roku.

Cena paliwa lotniczego wynios³a 2,13 z³otych za litr, co oznacza ¿e by³a ni¿sza o 20,8 procent. Z kolei w relacji z euro i amerykañskim dolarem z³oty traci³ 4,9 procent. Sumaryczny wp³yw tych elementów na œredni¹ zmianê kosztów cen wycieczek nie sprzyja³ wiêc organizatorom i zawiera³ siê w przybli¿eniu w przedziale 15 – 25 z³otych.

Jeœli porównaæ ceny rok do roku, najwiêksze spadki ponownie objê³y wyjazdy do Egiptu, gdzie œrednie ceny by³y o 150 z³otych ni¿sze od cen sprzed roku. Mniejsze by³y roczne przeceny Wysp Kanaryjskich i Grecji, – ceny spad³y o 74 i 49 z³otych. Nieznacznie ni¿sze ni¿ przed rokiem by³y te¿ w odniesieniu do wakacji w Turcji – o 4 z³ote.

Kolejny raz z rzêdu jedynym kierunkiem, w którym w ujêciu rocznym ceny wzros³y by³a Bu³garia, œrednia zmiana wynios³a 16 z³otych.

W wypadku mniej uczêszczanych kierunków zdecydowanie najwiêksze roczne zni¿ki cen wycieczek, jak ustali³a Traveldata, mia³y miejsce w odniesieniu do podró¿y na Maltê, Majorkê i do Maroka – spadek o 297, 231 i 221 z³otych. Mniejsze ró¿nice roczne by³y w wypadku ofert wypoczynku na Cyprze i w Tunezji – minus 93 i 34 z³ote.

Z kolei kierunkami wy¿szych cen ni¿ przed rokiem by³y Albania i Portugalia – o 52 i 147 z³otych.

Rainbow opuœci³ najwiêcej

Jeœli na ceny spojrzeæ przez pryzmat poszczególnych biur podró¿y, najbardziej obni¿y³ je, licz¹c rok do roku, Rainbow – o 345 z³otych. Znacznie taniej sprzedawa³y te¿ swoje oferty Exim Tours i Coral Travel – o 285 i 270 z³otych. Nieco mniejsze zni¿ki mia³y Grecos i Best Reisen – o 175 i 160 z³otych.

W pozosta³ych biurach podró¿y ceny by³y wy¿sze ni¿ przed rokiem od 15 (TUI Poland) do 220 z³otych.

W liczbie najni¿szych poziomów bie¿¹cych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli na pierwszych miejscach znalaz³y siê TUI Poland (51 ofert), Rainbow (38) i Exim Tours (21 ofert).

Traveldata porówna³a te¿ ceny, wyszukuj¹c te najni¿sze, wed³ug poszczególnych kierunków i touroperatorów. Okaza³o siê, ¿e w zesz³ym tygodniu najwiêcej najtañszych wakacji w Egipcie mia³y TUI Poland (7) i Exim Tours (5), w Grecji Rainbow (11), Coral Travel (7) i Grecos (6), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (9), Rainbow (5) i Itaka (4), w Turcji Coral Travel (8) i TUI Poland (7), w Tunezji TUI Poland (4) i Exim Tours (3), a w Bu³garii TUI Poland (3).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocni³ swoj¹ pozycjê w Egipcie, w Tunezji i w Turcji, Rainbow w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i w Turcji, a Coral Travel w Grecji, Tunezji i w Turcji.

W kolejnej czêœci materia³u autorzy raportu zamieœcili tabelê z biurami podró¿y, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowa³y imprezy turystyczne. Chocia¿ sk³ad czo³owej pi¹tki pozosta³ ten sam co przed tygodniem, to jednak nast¹pi³a zmiana – pozycjami drug¹ i trzeci¹ zamieni³y siê Grecos i TUI Poland. Ten pierwszy awansowa³ na pozycjê wicelidera dziêki umiarkowanej obni¿ce cen w ostatnim tygodniu, podczas gdy w drugim biurze ceny nie uleg³y praktycznie zmianie – wyjaœnia Traveldata.

Niskie ceny sonduj¹ rynek

Na koniec raportu eksperci z Traveldaty przedstawiaj¹ wyniki swoich badañ dotycz¹cych cen biletów w tanich liniach lotniczych. Jak pisz¹, w Ryanairze przewa¿a³y ostatnio spadki cen, a w Wizz Airze wiêkszoœæ cen siê nie zmieni³a. Przedstawili to w formie graficznej.

Na wykresach grubsza linia oznacza œrednie ceny przelotów w szczycie sezonu letniego 2021 roku, a cieñsza rok wczeœniej, czyli w sezonie letnim 2020 roku. Zielone pole oznacza spadek œrednich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach zosta³y uwzglêdnione jedynie te rejsy (53 po³¹czenia w Ryanairze i 23 w Wizz Airze), które wystêpowa³y w obu wymienionych sezonach jednoczeœnie.

W Ryanairze w najwiêkszym stopniu spad³y ceny rejsów do Grecji i Hiszpanii – œrednio o 276 i 232 z³ote. Nieco mniejsze i podobne co do wielkoœci zni¿ki mia³y miejsce na kierunkach w³oskich i portugalskich – o 119 i 112 z³otych. Zdecydowanie zaœ najmniejszy by³ spadek cen przelotów do Bu³garii, jedynie o 9 z³otych.

W Wizz Airze w porównaniu z poprzednim sezonem najbardziej spad³y ceny przelotów do W³och, o 232 z³ote, do Bu³garii, o 179 z³otych, i do Hiszpanii – o 150 z³otych. W najmniejszym stopniu stania³y w okresie ostatniego roku podró¿e lotnicze do Portugalii – œrednio o 47 z³otych – odnotowuje Traveldata.

ród³o: Traveldata

„Od pewnego czasu ceny przelotów na kierunkach turystycznych w liniach Ryanair wykazuj¹ tendencjê do doœæ regularnych spadków. Ma to najprawdopodobniej zwi¹zek ze s³abszym ni¿ to pierwotnie oceniano popytem, który mo¿e byæ hamowany niekorzystnym rozwojem bie¿¹cej sytuacji pandemicznej, która stwarza realne ryzyko odsuwania siê w czasie powrotu bezpiecznych podró¿y lotniczych na kierunkach turystycznych.

Jak ju¿ zaznaczaliœmy w materiale sprzed dwóch tygodni mo¿liwe, ¿e spadaj¹ce ceny mog¹ byæ te¿ oznak¹ rozs¹dnego sondowania obecnej (innej ni¿ zazwyczaj) cenowej elastycznoœci popytu w ruchu lotniczym w ramach przygotowañ do zapowiadanej przez tego przewoŸnika silnej konkurencji (ewentualnie wojny) cenowej w okresie postpandemicznym” – komentuj¹ na zakoñczenie autorzy.

Football news:

Thierry Henry: Pep is obsessed with tactics. He sees and wants to change so many things that it can be a problem
Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher
Ancelotti on 0:2 with Chelsea: Everton are not at their level. They were better and deserved to win
Lazio women's coach about Italy: Our society is homophobic and racist
Lingard has scored 4 goals in 6 Premier League appearances for West Ham. In Manchester United, he scored 4 goals in the previous 38 matches
Thomas Tuchel: It's a pleasure to work with Chelsea. The skill of the players and the level of the club is obvious