Poland

Rafał Szlachta prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej

Dotychczasowy dyrektor departamentu turystyki w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odebra³ dzisiaj z r¹k wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii Jaros³awa Gowina nominacjê na prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Wczeœniej Szlachta wystartowa³ w konkursie – tak nakazuje ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej – a póŸniej zosta³ rekomendowany przez komisjê konkursow¹ ministrowi. Dzisiaj opiniowa³a jego kandydaturê Rada POT. Z 15 cz³onków Rady 14 g³osowa³o za Szlacht¹, jeden siê wstrzyma³.

Szlachta obejmuje stanowisko prezesa w szczególnym momencie. W najbli¿szych miesi¹cach POT stanie siê dysponentem ogromnych funduszy pochodz¹cych z Unii Europejskiej – w sumie 3,5 miliarda z³otych na cele szeroko pojêtej turystyki.

Szlachta pracowa³ pd stycznia w Ministerstwie Rozwoju, a potem Rozwoju, Pracy i Technologii na stanowisku dyrektora departamentu turystyki. Wczeœniej karierê robi³ jako zawodnik sportu walki muaythai (wielokrotny mistrz Polski i wicemistrz Europy), sêdzia, trener i przedsiêbiorca (prowadzi tajsk¹ restrauracjê w Krakowie)

Jest te¿ miêdzy innymi prezesem Polskiego Zwi¹zku Muaythai, prezesem Fundacji Polska Tajlandia, prezesem Polskiego Zrzeszenia Muaythai i wiceprezesem Œwiatowej Federacji Muaythai IFMA z siedzib¹ w Tajlandii.

Szlachta (rocznik 1977) koñczy³ Akademiê Wychowania Fizycznego w Krakowie. W latach 2000-2001 w Urzêdzie Kultury Fizycznej i Sportu uzyska³ tytu³ zawodowy mened¿era sportu i mened¿era organizacji imprez sportowych. Uczy³ siê te¿ na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku turystyka i rekreacja w latach 1997-2001. Obecnie robi doktorat z zarz¹dzania na Uniwersytecie Warszawskim.

Football news:

Gattuso on Napoli: Almost lost to AZ, although they could have reached the playoffs
Mikel Arteta: Arsenal in the Premier League are not as formidable in attack as in the Europa League
Roma have 4 wins in 5 rounds of the Eurocup season for the first time
Soboslai could move to Leipzig in the winter if Salzburg fail to qualify for the Champions League play-offs. The midfielder is also of Interest to Bayern
Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there