Poland

Radcowie mają własną pomoc antykryzysową

Zwolnienie lub obni¿enie sk³adek cz³onkowskich, pomoc socjalna czy wsparcie przy pracy zdalnej, to sposoby na wsparcie radców prawnych w czasie epidemii.

Okrêgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu przyjê³a w³aœnie regulamin, na podstawie którego cz³onkowie samorz¹du mog¹ liczyæ na ulgi w op³acaniu sk³adek cz³onkowskich (te wynosz¹ 100 z³ miesiêcznie).

O zwolnienie mog¹ siê staraæ ci radcowie prawni, których przychody w 2020 r. w zwi¹zku z wyst¹pieniem pandemii koronawirusa zmala³y o co najmniej 30 proc. w stosunku do przychodów z 2019 r., „a jednoczeœnie to obni¿enie przychodów wp³ywa negatywnie na zdolnoœæ do uiszczania sk³adek cz³onkowskich na rzecz samorz¹du radców prawnych". Jest te¿ dodatkowy warunek: œredni miesiêczny przychód wystêpuj¹cego o wsparcie radcy za styczeñ i luty 2021 r. nie mo¿e przekraczaæ 4200 z³. Zwolnienie mo¿na uzyskaæ maksymalnie na szeœæ miesiêcy i nie obejmuje ono p³atnoœci na ubezpieczenie.

Wroc³aw wspiera po swojemu

– Nasze œrodowisko od og³oszenia stanu epidemii podjê³o dzia³ania pomocowe, i to zarówno w formie instytucjonalnej organizowanej przez izbê, jak i dzia³añ oddolnych, spontanicznych. Powsta³a inicjatywa Radcowie Razem, która m.in. podejmowa³a dzia³ania samopomocowe – mówi Tomasz Scheffler, dziekan Okrêgowej Izby Radców Prawnych we Wroc³awiu.

– Izba w pierwszej fazie epidemii zwróci³a siê przede wszystkim do œrodowiska seniorów radcowskich, oferuj¹c pomoc w zakupach œrodków spo¿ywczych czy leków, ale podjê³a te¿ szybko (jeszcze w poprzedniej kadencji) decyzjê o zmianie bud¿etu poprzez przeniesienie œrodków – 100 tys. z³ na pomoc socjaln¹ dla cz³onków samorz¹du poszkodowanych w wyniku epidemii – wymienia dziekan Scheffler.

I podaje, ¿e wsparcia materialnego (udzielanego na wniosek) zwi¹zanego z pogorszeniem sytuacji finansowej udzielono 38 radcom prawnym, którym wyp³acono 48 zapomóg (w dziesiêciu przypadkach dwukrotnie ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê ¿yciow¹) na ³¹czn¹ kwotê 92 500 z³. Pomoc dla aplikantów polega³a na odroczeniu p³atnoœci, a tak¿e w kilku przypadkach na jej umorzeniu.

– W 2021 r., pracuj¹c nad bud¿etem, zak³adamy udzielenie pomocy w podobnej wysokoœci. Ponadto izba organizuje szkolenia dla osób, które maj¹ problemy z obs³ug¹ systemów cyfrowych, miêdzy innymi poprzez uruchomienie specjalnego telefonu, pod którym cz³onkowie samorz¹du mog¹ uzyskaæ informacje i wskazówki dotycz¹ce obs³ugi komputerów i programów komputerowych –wylicza szef wroc³awskich radców.

W jego izbie z powodu pandemii wszyscy samorz¹dowi dzia³acze pobieraj¹ œrednio o ok. 15 proc. ni¿sze wynagrodzenie rycza³towe z tytu³u pe³nionej funkcji.

– W 2020 r. wniosek o zwolnienie z op³acania sk³adek z³o¿y³o 16 osób. Co warte uwagi, iloœæ takich wniosków nie odbiega od œredniej z piêciu ostatnich lat – dodaje Tomasz Scheffler.

Podkarpacie chce ulg

Do izby rzeszowskiej w lutym tego roku wp³yn¹³ zaœ wniosek o zwolnienie lub obni¿enie sk³adek wszystkich podkarpackich radców.

– Wniosek jest procedowany. Niemniej okrêgowa izba nie ma uprawnieñ do generalnego zwolnienia ze sk³adek cz³onkowskich lub obni¿enia takich sk³adek wszystkim radcom prawnym – wskazuje Katarzyna Nieznañska, rzecznik prasowy Okrêgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

I dodaje, ¿e ju¿ w lipcu 2020 r. jej rada postanowi³a podnieœæ kwotê œrodków pieniê¿nych przeznaczonych na pomoc i jednorazowe zapomogi przyznawane zgodnie z regulaminem Funduszu Wzajemnej Pomocy Okrêgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie dla cz³onków samorz¹du bêd¹cych w trudnej sytuacji finansowej, m.in. w zwi¹zku z pandemi¹.

– Do izby wp³ynê³y cztery wnioski o przyznanie pomocy w zwi¹zku z pandemi¹, z których dwa by³y niekompletne, jeden zosta³ za³atwiony odmownie, a w jednym przypadku umorzono zaleg³oœci wynikaj¹ce z nieop³acanych sk³adek – wylicza mec. Nieznañska.

W stolicy niewielu wnios³o o zwolnienie

– Liczba wniosków, jakie wp³ynê³y do Rady Okrêgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w okresie epidemii, jest porównywalna z rozpatrywanymi w latach ubieg³ych – zaznacza Norbert Tomasz Warecki, skarbnik Rady OIRP w Warszawie.

W³odzimierz Chróœcik prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Jedn¹ z pierwszych wa¿niejszych zmian podjêtych w XI kadencji Krajowej Rady Radców Prawnych by³a zmiana podzia³u sk³adki cz³onkowskiej. W konsekwencji podjêcia stosownej uchwa³y równowartoœæ dwóch sk³adek w kwocie ponad 2 mln z³ pozostanie w izbach. To oko³o 20 proc. bud¿etu KRRP. Przekazaliœmy te fundusze, aby niwelowaæ skutki pandemii na szczeblu okrêgowym, ze szczególn¹ rekomendacj¹ dotycz¹c¹ seniorów oraz radców prawnych, którzy ze wzglêdu na Covid-19 znaleŸli siê w trudnej sytuacji. Jestem przekonany, ¿e izby dobrze wykorzystaj¹ te dodatkowe pieni¹dze, poniewa¿ to one najlepiej wiedz¹, gdzie i komu taka pomoc jest potrzebna. Bud¿et KRRP bêdzie mniejszy, ale wykonamy wszystkie nasze zadania i plany.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR