Poland

Radcowie mają własną pomoc antkryzysową

Zwolnienie lub obni¿enie sk³adek cz³onkowskich, pomoc socjalna czy wsparcie przy pracy zdalnej, to sposoby na wsparcie radców prawnych w czasie epidemii.

Okrêgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu przyjê³a w³aœnie regulamin, na podstawie którego cz³onkowie samorz¹du mog¹ liczyæ na ulgi w op³acaniu sk³adek cz³onkowskich (te wynosz¹ 100 z³ miesiêcznie).

O zwolnienie mog¹ siê staraæ ci radcowie prawni, których przychody w 2020 r. w zwi¹zku z wyst¹pieniem pandemii koronawirusa zmala³y o co najmniej 30 proc. w stosunku do przychodów z 2019 r., „a jednoczeœnie to obni¿enie przychodów wp³ywa negatywnie na zdolnoœæ do uiszczania sk³adek cz³onkowskich na rzecz samorz¹du radców prawnych". Jest te¿ dodatkowy warunek: œredni miesiêczny przychód wystêpuj¹cego o wsparcie radcy za styczeñ i luty 2021 r. nie mo¿e przekraczaæ 4200 z³. Zwolnienie mo¿na uzyskaæ maksymalnie na szeœæ miesiêcy i nie obejmuje ono p³atnoœci na ubezpieczenie.

Wroc³aw wspiera po swojemu

– Nasze œrodowisko od og³oszenia stanu epidemii podjê³o dzia³ania pomocowe, i to zarówno w formie instytucjonalnej organizowanej przez izbê, jak i dzia³añ oddolnych, spontanicznych. Powsta³a inicjatywa Radcowie Razem, która m.in. podejmowa³a dzia³ania samopomocowe – mówi Tomasz Scheffler, dziekan Okrêgowej Izby Radców Prawnych we Wroc³awiu.

– Izba w pierwszej fazie epidemii zwróci³a siê przede wszystkim do œrodowiska seniorów radcowskich, oferuj¹c pomoc w zakupach œrodków spo¿ywczych czy leków, ale podjê³a te¿ szybko (jeszcze w poprzedniej kadencji) decyzjê o zmianie bud¿etu poprzez przeniesienie œrodków – 100 tys. z³ na pomoc socjaln¹ dla cz³onków samorz¹du poszkodowanych w wyniku epidemii – wymienia dziekan Scheffler.

I podaje, ¿e wsparcia materialnego (udzielanego na wniosek) zwi¹zanego z pogorszeniem sytuacji finansowej udzielono 38 radcom prawnym, którym wyp³acono 48 zapomóg (w dziesiêciu przypadkach dwukrotnie ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê ¿yciow¹) na ³¹czn¹ kwotê 92 500 z³. Pomoc dla aplikantów polega³a na odroczeniu p³atnoœci, a tak¿e w kilku przypadkach na jej umorzeniu.

– W 2021 r., pracuj¹c nad bud¿etem, zak³adamy udzielenie pomocy w podobnej wysokoœci. Ponadto izba organizuje szkolenia dla osób, które maj¹ problemy z obs³ug¹ systemów cyfrowych, miêdzy innymi poprzez uruchomienie specjalnego telefonu, pod którym cz³onkowie samorz¹du mog¹ uzyskaæ informacje i wskazówki dotycz¹ce obs³ugi komputerów i programów komputerowych –wylicza szef wroc³awskich radców.

W jego izbie z powodu pandemii wszyscy samorz¹dowi dzia³acze pobieraj¹ œrednio o ok. 15 proc. ni¿sze wynagrodzenie rycza³towe z tytu³u pe³nionej funkcji.

– W 2020 r. wniosek o zwolnienie z op³acania sk³adek z³o¿y³o 16 osób. Co warte uwagi, iloœæ takich wniosków nie odbiega od œredniej z piêciu ostatnich lat – dodaje Tomasz Scheffler.

Podkarpacie chce ulg

Do izby rzeszowskiej w lutym tego roku wp³yn¹³ zaœ wniosek o zwolnienie lub obni¿enie sk³adek wszystkich podkarpackich radców.

– Wniosek jest procedowany. Niemniej okrêgowa izba nie ma uprawnieñ do generalnego zwolnienia ze sk³adek cz³onkowskich lub obni¿enia takich sk³adek wszystkim radcom prawnym – wskazuje Katarzyna Nieznañska, rzecznik prasowy Okrêgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

I dodaje, ¿e ju¿ w lipcu 2020 r. jej rada postanowi³a podnieœæ kwotê œrodków pieniê¿nych przeznaczonych na pomoc i jednorazowe zapomogi przyznawane zgodnie z regulaminem Funduszu Wzajemnej Pomocy Okrêgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie dla cz³onków samorz¹du bêd¹cych w trudnej sytuacji finansowej, m.in. w zwi¹zku z pandemi¹.

– Do izby wp³ynê³y cztery wnioski o przyznanie pomocy w zwi¹zku z pandemi¹, z których dwa by³y niekompletne, jeden zosta³ za³atwiony odmownie, a w jednym przypadku umorzono zaleg³oœci wynikaj¹ce z nieop³acanych sk³adek – wylicza mec. Nieznañska.

W stolicy niewielu wnios³o o zwolnienie

– Liczba wniosków, jakie wp³ynê³y do Rady Okrêgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w okresie epidemii, jest porównywalna z rozpatrywanymi w latach ubieg³ych – zaznacza Norbert Tomasz Warecki, skarbnik Rady OIRP w Warszawie.

W³odzimierz Chróœcik prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Jedn¹ z pierwszych wa¿niejszych zmian podjêtych w XI kadencji Krajowej Rady Radców Prawnych by³a zmiana podzia³u sk³adki cz³onkowskiej. W konsekwencji podjêcia stosownej uchwa³y równowartoœæ dwóch sk³adek w kwocie ponad 2 mln z³ pozostanie w izbach. To oko³o 20 proc. bud¿etu KRRP. Przekazaliœmy te fundusze, aby niwelowaæ skutki pandemii na szczeblu okrêgowym, ze szczególn¹ rekomendacj¹ dotycz¹c¹ seniorów oraz radców prawnych, którzy ze wzglêdu na Covid-19 znaleŸli siê w trudnej sytuacji. Jestem przekonany, ¿e izby dobrze wykorzystaj¹ te dodatkowe pieni¹dze, poniewa¿ to one najlepiej wiedz¹, gdzie i komu taka pomoc jest potrzebna. Bud¿et KRRP bêdzie mniejszy, ale wykonamy wszystkie nasze zadania i plany.

Football news:

Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it
Inter did not win for the first time in the last 12 matches in Serie A
Real Madrid's goal against Getafe was cancelled out in the 9th minute. The referees considered that Diaz was offside