Poland

Qatar Airways szukają pilotów

Wszyscy piloci, którzy zostali zwolnieni z pracy podczas pandemii mog¹ ponownie zg³aszaæ siê do pracy – poinformowa³y Qatar Airways w komunikacie. Na pracê mog¹ liczyæ osoby z uprawnieniami do pilotowania Boeingów 777 i 787.

W komunikacie zamieszczonym na stronach przewoŸnika mo¿na przeczytaæ informacjê, ¿e Qatar Airways szykuj¹ siê do zwiêkszenia oferowania i w zwi¹zku z tym potrzeba im wiêcej za³óg. Dlatego w³aœnie zwracaj¹ siê do zwolnionych pilotów, jako do pierwszych i licz¹ na to, ¿e otrzymaj¹ od nich natychmiast odpowiedŸ twierdz¹c¹ i zgodê na powrót. Z kolei na mediach spo³ecznoœciowych pojawi³y siê natychmiast informacje, ¿e warunki oferowanych kontraktów s¹ gorsze, od tych sprzed pandemii.

Poszukiwanie pilotów do B777 i B787 wynika nie tylko z rosn¹cych przewozów, ale i zmian we flocie Qatara. PrzewoŸnik zamierza zwiêkszyæ liczbê Boeingów d³ugiego zasiêgu , a do tego potrzebne s¹ dodatkowe za³ogi. W tej chwili Katarczycy maj¹ 9 B777-200, 48 B777-300ER z których jeden jest odstawiony, 24 B777 w wersji cargo, oraz 37 Dreamlinerów B787.

W styczniu 2021 prezes linii Akbar el Baker zdementowa³ informacje o tym, ¿e zamierza prze³o¿yæ na póŸniejsze terminy odbiór nowych zamówionych maszyn i nie bêdzie powiêksza³ floty do roku 2022. Teraz potwierdzi³, ¿e zamierza lataæ wszystkimi Airbusy i Boeingi, które zakontraktowa³ przed pandemi¹.

W portfelu zamówieñ Qatar Airways na koniec 2020 by³o 50 Airbusów A321neo, 23 A350-1000, 2 Boeingi 777 w wersji cargo, 60 B777X i 23 B787-9.

Football news:

Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section