Poland

PZPN: Brzęczek nie jest już selekcjonerem

Jerzy Brzêczek

shutterstock

Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej informuje, ¿e z dniem 18 stycznia 2021 roku selekcjoner Jerzy Brzêczek przesta³ pe³niæ obowi¹zki selekcjonera reprezentacji Polski - czytamy na stronie "£¹czy nas pi³ka". Informacja na ten temat pojawi³a siê te¿ na oficjalnym koncie PZPN na Twitterze.

– Chcia³bym podziêkowaæ trenerowi Brzêczkowi za dotychczasow¹ pracê z nasz¹ kadr¹ narodow¹ – powiedzia³ prezes PZPN, Zbigniew Boniek, cytowany na portalu "£¹czy nas pi³ka".

W czwartek, 21 stycznia 2021 o godzinie 15:00 (po posiedzeniu zarz¹du PZPN), odbêdzie siê konferencja prasowa online z udzia³em prezesa Zbigniewa Boñka - czytamy na stronie £¹czy nas Pi³ka.

Strona PZPN by³a niedostêpna po pojawieniu siê informacji o zakoñczeniu wspó³pracy zwi¹zku z Brzêczkiem.

PZPN poinformowa³ o wyborze Brzêczka na selekcjonera 12 lipca 2018 roku. W czasie przygody z kadr¹ uda³o mu siê wprowadziæ reprezentacjê na Euro 2020 (zosta³o prze³o¿one o rok w zwi¹zku z pandemi¹ koronawirusa SARS-CoV-2) po wygraniu grupy eliminacyjnej, w której rywalizowaliœmy z Austri¹, Izraelem, Macedoni¹ Pó³nocn¹, S³oweni¹ i £otw¹.

Na Euro 2020, które ma odbyæ siê latem 2021 roku, Polska zagra z Hiszpani¹, Szwecj¹ i S³owacj¹.

Brzêczek poprowadzi³ reprezentacjê Polski w 24 meczach - 12 z nich wygra³, 5 zremisowa³, 7 przegra³. Po eliminacjach do Euro 2020 utrzyma³ jeszcze Polskê w dywizji A Ligi Narodów zajmuj¹c trzecie miejsce w grupie z W³ochami, Holandi¹ oraz Boœni¹ i Hercegowin¹.

Football news:

Lazio women's coach about Italy: Our society is homophobic and racist
Lingard has scored 4 goals in 6 Premier League appearances for West Ham. In Manchester United, he scored 4 goals in the previous 38 matches
Thomas Tuchel: It's a pleasure to work with Chelsea. The skill of the players and the level of the club is obvious
Chelsea have not conceded in 5 home games under Tuchel. This is a record of the Premier League
Leonardo Bonucci: We are waiting for Porto to come to play, not to defend
Conceicau about the game with Juve: For Porto, only a win is a good result
Andrea Agnelli: Football doesn't meet the needs of the fans. Without competition, we risk losing them