Poland

Putin zakazuje podwójnego obywatelstwa rosyjskim elitom

Prezydent Rosji przekaza³ Dumie (ni¿sza izba rosyjskiego parlamentu) ustawê zakazuj¹c¹ pracownikom pañstwowym i samorz¹dowym posiadania drugiego obywatelstwa. Dokument zosta³ opublikowany w elektronicznej bazie danych izby ni¿szej parlamentu.

„Celem projektu ustawy jest doprecyzowanie przepisów niektórych aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej, które przewiduj¹ ograniczenia w zajmowaniu stanowisk pañstwowych i samorz¹dowych (…) i innych w zwi¹zku z istnieniem obywatelstwa pañstwa obcego lub zezwolenia na pobyt lub innego dokumentu potwierdzaj¹cego prawo do sta³ego pobytu obywatela Federacji Rosyjskiej na terytorium pañstwa obcego ”- czytamy w uzasadnieniu do dokumentu.

Zgodnie z prezydenck¹ inicjatyw¹, urzêdnicy pañstwowi bêd¹ zobowi¹zani do zg³aszania utraty obywatelstwa rosyjskiego i uzyskania kolejnego dokumentu potwierdzaj¹cego prawo do pobytu za granic¹.

Przepisy zakazuj¹ce drugiego obywatelstwa bêd¹ mia³y zastosowanie do funkcjonariuszy bezpieczeñstwa pañstwa, organów celnych, wojskowych, Stra¿ników Narodowych, ministerstwa sytuacji nadzwyczajnych, Federalnej S³u¿by Penitencjarnej (Wiêziennej), parlamentarzystów, gubernatorów i innych szefów jednostek terytorialnych, prezesa banku centralnego, pracowników ministerstwa spraw wewnêtrznych i komisji œledczej.

Zgodnie z projektem pracownicy organów pañstwowych lub samorz¹du terytorialnego bêd¹ zobowi¹zani do poinformowania pracodawcy, ¿e nie posiadaj¹ obywatelstwa rosyjskiego, posiadaj¹ obywatelstwo lub obywatelstwo zagraniczne lub pozwolenie na pobyt.

W uzasadnieniu zauwa¿ono, ¿e mówimy o stanowiskach, do obsadzenia których wymagane jest uzyskanie dostêpu do tajemnic pañstwowych, chyba ¿e ustawy federalne lub umowy miêdzynarodowe Federacji Rosyjskiej stanowi¹ inaczej.

Podwójne obywatelstwo to wieloletni sposób Rosjan na wyprowadzanie pieniêdzy z kraju, na bezpieczne inwestycje za granic¹ i omijanie zachodnich restrykcji. Podwójne obywatelstwo (najczêœciej jednego z pañstw Unii, lub Wielka Brytania) ma wielu najwa¿niejszych miliarderów, prezesów i wysokich urzêdników. Teraz bêd¹ musieli wybraæ

Zgodnie z prezydenck¹ ustaw¹ pracownik bêdzie musia³ poinformowaæ na piœmie o utracie obywatelstwa rosyjskiego. W takim przypadku umowa o pracê z nim zostanie rozwi¹zana.

Football news:

The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League
Kovac on Golovin's 2 assists: I am very happy with his performance
Benteke could move from Crystal Palace to West Brom
En-Nesiri is the 1st Sevilla player in 81 years to score a hat-trick in 2 consecutive La Liga home games
Real Madrid coach Bettoni about 4-1 with Alaves: A well-deserved win. Zidane is very happy with the game
Benzema is about 4:1 with alavesa: a Good game is important for confidence. After a tough week, Real Madrid are on the right track