Poland

Putin: Rosyjska szczepionka najlepsza na świecie

AFP

¯aden inny tego typu preparat zarejestrowany na œwiecie nie wykazuje takiego stopnia skutecznoœci i bezpieczeñstwa - tak¹ opiniê o rosyjskiej szczepionce Sputnik V ma prezydent W³adimir Putin.

- Rosyjska szczepionka - tak jak przypuszczaliœmy - jest najlepsza na œwiecie - stwierdzi³ Putin podczas wczorajszego spotkania wideo  z cz³onkami rz¹du.

Prezydent doda³, ¿e jej zalety potwierdzone zosta³y w praktyce.

- ¯aden inny z  tego typu preparatów zarejestrowanych dotychczas na œwiecie nie wykazuje takiego stopnia skutecznoœci i bezpieczeñstwa - zachwala³ Putin.

Jedynym krajem UE, który by³ zainteresowany szczepionk¹ z Rosji, by³y Wêgry. Ostatecznie kraj ten zrezygnowa³ i z zakupu Sputnika V, i z produkcji szczepionki u siebie.

Sputnikiem V szczepi swoich obywateli Brazylia, zatwierdzi³a j¹ do u¿ytku Autonomia Palestyñska,  a Wenezuela, po podpisaniu umowy z Rosyjskim Funduszem Inwestycji Bezpoœrednich, bêdzie szczepionkê produkowaæ. 

Football news:

Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising
Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result