Poland

Putin da policji większe pensje. A ich majątki będą tajne

Moskwa

Bloomberg

Niespotykana wczeœniej rzeka pieniêdzy p³ynie do rosyjskich s³u¿b mundurowych wykorzystywanych przez Kreml do t³umienia spo³ecznych protestów. W tym roku formacje si³owe dostan¹ dwa razy wiêcej pieniêdzy ni¿ rosyjska s³u¿ba zdrowia i oœwiata. I to w czasie szczytu pandemii.

W bud¿ecie Rosji na lata 2021-23 ministerstwo spraw wewnêtrznych przeznaczy³o dodatkowe 21,3 mld rubli (1,03 mld z³), m.in na zwiêkszenie funduszu na zasi³ki pieniê¿ne w formacjach si³owych. W sumie w pozycji „bezpieczeñstwo narodowe i egzekwowanie prawa" w tym roku bud¿et wyda 2,456 bln rubli (130 mld z³) m.in. na podwy¿ki p³ac, dodatkowe gratyfikacje i ulgi.

To dwa razy wiêcej ni¿ dostanie rosyjska ochrona zdrowia i to w czasie pandemii i 2,2 razy wiêcej ni¿ Rosja wyda na edukacjê m³odego pokolenia. Do 2023 r kwota ta wzroœnie do 2,544 bln, informuje portal finanz.ru

Wraz z dodatkowymi pieniêdzmi - policja i inne s³u¿by dosta³y te¿ anonimowoœæ. A jak zapewni³ w œrodê W³adimir Putin, si³y bezpieczeñstwa bêd¹ nadal mia³y zagwarantowane „bezpieczeñstwo prawne".

Pod koniec grudnia 2020 r prezydent Rosji podpisa³ ustawê zakazuj¹c¹ ujawniania informacji o ¿yciu prywatnym i maj¹tku wojskowych, pracowników ministerstwa spraw wewnêtrznych, Rosgwardii i agencji ochrony. Kategoria silnie anonimowa obejmuje równie¿ urzêdników z agencji regulacyjnych, w tym Federalnej S³u¿by Podatkowej, Federalnej S³u¿by Celnej, Rosfinmonitoring, FAS (s³u¿ba antymonopolowa) i Izby Obrachunkowej.

„Trwaj¹ prace nad ustaw¹ maj¹c¹ na celu ochronê funkcjonariuszy organów œcigania i ich bliskich przed wszelkimi zagro¿eniami, w tym w sieciach spo³ecznoœciowych" - powiedzia³ Putin. Podkreœli³, ¿e „Normy prawne chroni¹ce pracowników MSW i innych departamentów w wykonywaniu ich obowi¹zków s³u¿bowych i urzêdowych zawsze by³y w naszym ustawodawstwie" - powiedzia³ Putin, dodaj¹c, ¿e w ostatnim czasie zosta³y „wzmocnione".

Policja, zdaniem Putina, powinna „wraz z kolegami z innych formacji" monitorowaæ przestrzeñ internetow¹ w celu identyfikacji osób w sieci, które anga¿uj¹ nieletnich w nielegalne dzia³ania, w tym akcje uliczne.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals