Poland

PUODO nie zbada wycieku informacji na temat zdrowia Lempart

Prezes Urzêdu Ochrony Danych Osobowych odmówi³ wszczêcia postêpowania w sprawie naruszenia przepisów w sprawie ujawnienia przez TVP wyników testu na koronawirusa Marty Lempart.

Po tym, jak TVP poda³a, ¿e przywódczyni Strajku Kobiet Marta Lempart ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, Rzecznik Praw Obywatelskich wyst¹pi³ do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych o zbadanie tej sprawy w kontekœcie ujawnienia danych wra¿liwych.

Zdaniem RPO, ujawnienie informacji dotycz¹cych zdrowia dzia³aczki spo³ecznej i organizatorki protestów doprowadzi³o do pytañ w przestrzeni publicznej, jak bezpieczne s¹ dane przetwarzane w zwi¹zku z dzia³aniami pañstwa w dobie pandemii.

W ocenie RPO brak zdecydowanych dzia³añ maj¹cych na celu wyjaœnienie tej sytuacji mo¿e wp³yn¹æ na podwa¿enie zaufania obywateli do organów w³adzy publicznej. Co wiêcej, pojawianie siê takich przypadków mo¿e przes¹dziæ o wzbudzeniu nieufnoœci wobec rozwijanych obecnie projektów, takich jak Internetowe Konto Pacjenta czy e-recepta, jak i ca³ego systemu o informacji w ochronie zdrowia.

Jak podaje RPO, Prezes Urzêdu Ochrony Danych Osobowych nie odniós³ siê do tych problemów. Stwierdzi³, ¿e móg³by wszcz¹æ postêpowanie na ¿¹danie samej Marty Lempart, bo zdaniem UODO Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma prawa ¿¹daæ wszczêcia takich postêpowañ.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before