Poland

Pułapka walki z trumpizmem

Donald Trump

Konrad Siuda, Plus Minus

Czy nowa amerykañska administracja Joe Bidena ma jakiœ pomys³ na Amerykê poza restauracj¹ liberalizmu? Czym mo¿e skutkowaæ samozadowolenie libera³ów? I co dalej z Donaldem Trumpem? O tym dyskutuj¹ Hubert Salik i Micha³ P³ociñski w podcaœcie „Pos³uchaj, Plus Minus”.

„Bezprecedensowe dzia³ania amerykañskich elit wobec Donalda Trumpa i jego zwolenników, zamiast przywróciæ liberalny porz¹dek, mog¹ go przekreœliæ. Sojusz, który w ostatnich dniach zawi¹za³ siê w Waszyngtonie miêdzy oligarchami z wielkich firm technologicznych oraz demokratami, dla ka¿dego libera³a powinien staæ siê powa¿nym ostrze¿eniem” – pisze w najnowszym magazynie „Plus Minus” prof. Marek A. Cichocki. Czy elity d¹¿¹ce do restauracji liberalizmu, przywrócenia Ameryki znanej sprzed prezydentury Trumpa, wpadn¹ w pu³apkê walki z trumpizmem? Czy poza rozliczaniem prawicowego populizmu starzy libera³owie maj¹ pomys³, jak na nowo skonstruowaæ Zachód?

– Z liberalizmem jest trochê jak z wielk¹ kul¹ œnie¿n¹ – ona siê toczy bez wzglêdu na to, czy Trump siê na scenie politycznej pojawi³ czy nie pojawi³. Mo¿na na to spojrzeæ jako na powrót na bezpieczne tory, na te stare, utwardzone, którymi wczeœniej œwiat siê toczy³. Ale pytanie brzmi: czy ten powrót na te stare tory jest dobrym rozwi¹zaniem? Bo zarówno kryzys finansowy sprzed dekady, jak i ostatnie wydarzenia zwi¹zane z pandemi¹ pokaza³y, ¿e taki kompletny liberalizm przy mocno ograniczonej roli pañstwa jest dosyæ problematyczny – potem zawsze siê okazuje, ¿e t¹ ostatni¹ desk¹ ratunku jest w³aœnie pañstwo – twierdzi Hubert Salik.

– Jednak ta restauracja liberalizmu jest bardzo oczekiwana. Nie da siê zatrzeæ wra¿enia, ¿e nadzieje zwi¹zane z now¹ administracj¹ amerykañsk¹ w ca³ym œwiecie Zachodu s¹ olbrzymie – ocenia Micha³ P³ociñski. I dodaje: – Mnie przera¿a to, ¿e to zadowolenie ze zwyciêstwa Bidena przeradza siê ju¿ w samozadowolenie libera³ów, które mo¿e doprowadziæ dok³adnie do tego, czym by³y rz¹dy Baracka Obamy w Stanach Zjednoczonych czy koñcówka rz¹dów PO-PSL w Polsce, czyli do takiego b³ogiego liberalnego bezruchu. Zreszt¹ w³aœnie parti¹ b³ogiego bezruchu nazywa Platformê Obywatelsk¹ w najnowszym „Plusie Minusie” Piotr Zaremba. I myœlê, ¿e mo¿emy do tego powróciæ, jeœli liberalizm bêdzie stawia³ wy³¹cznie na restauracjê, a nie na rozwój, nie na naprawê swoich niedoskona³oœci, które to przecie¿ doprowadzi³y do kryzysu liberalnej demokracji.

Czego skutkiem jest trumpizm, gdzie nale¿y szukaæ jego przyczyn? Jakie najwiêksze wyzwania stoj¹ dziœ przed nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych? Co czeka teraz Donalda Trumpa – jaka pozostaje mu rola? I wreszcie, kiedy opadnie ju¿ kurz po wyborach, ataku na Kapitol i zorganizowanej z wielk¹ pomp¹ inauguracji nowych rz¹dów, jaka wy³oni siê z tego wszystkiego prawda o Ameryce? O tym wszystkim rozmawiaj¹ redaktorzy sobotnio-niedzielnego wydania „Rzeczpospolitej” w podcaœcie „Pos³uchaj, Plus Minus”.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7