Poland

Puchar Świata w Lahti. W piątek skoki odwołane

Nie by³o treningów i kwalifikacji w pi¹tek na du¿ej skoczni oœrodka Salpausselkä w Lahti. Wia³o za mocno.

Z³a pogoda po raz pierwszy tej zimy tak radykalnie zmieni³a plany organizatorów Pucharu Œwiata. Silne podmuchy nad skoczni¹ zaczê³y siê w Lahti ju¿ od rana. Organizatorzy trochê na si³ê zdo³ali jeszcze rozegraæ zawody pucharowe w kombinacji norweskiej, ale skoro po po³udniu wiatr tylko siê wzmocni³, to obie serie treningowe oraz kwalifikacje skoczków po kilkudziesiêciominutowej zw³oce musia³y zostaæ odwo³ane.

Zmieniony z powodu pi¹tkowych niedogodnoœci program Pucharu Œwiata w Lahti wygl¹da obecnie tak, ¿e w sobotê o 14:30 zacznie siê oficjalny trening (zg³osi³o siê doñ 53 skoczków), po seriach treningowych trenerzy dostan¹ chwilê na ustalenie i podanie czwórek na konkurs dru¿ynowy, który zgodnie z wczeœniejszymi ustaleniami zacznie siê o 16:15. Trener Polaków Michal Doležal bêdzie wybiera³ z siódemki: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr ¯y³a, Andrzej Stêka³a, Jakub Wolny, Pawe³ W¹sek i Aleksander Zniszczo³.

W niedzielê zamiast serii próbnej od 14:30 rozegrane zostan¹ kwalifikacje, po których o 16:00 zacznie siê konkurs indywidualny. Prognozy pogody na te dwa dni w Finlandii nie s¹ doskona³e, ale trochê lepsze, ni¿ na pi¹tek.

Football news:

Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar
Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined
Ole Gunnar Solskjaer: City are so far down the table that Manchester United just want to be higher than a year ago