Poland

Publikacja orzeczenia TK ws. aborcji "w tym tygodniu"

Spór o aborcjê

Krzysztof Sobolewski (PiS)

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Prawo i Sprawiedliwoœæ jest gotowe w³¹czyæ siê w inicjatywê prezydenta w sprawie przepisów aborcyjnych, jeœli taka bêdzie - zadeklarowa³ w Polskim Radiu 24 szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

W œrodê prezydent Andrzej Duda pytany w Polsat News o orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji powiedzia³, ¿e trzeba przygotowaæ przepisy, ¿eby "dzieci na przyk³ad z zespo³em Downa by³y chronione, ale ¿eby kobiety nie by³y nara¿ane na cierpienie psychiczne i fizyczne". - Bo je¿eli kobieta ma urodziæ dziecko, które praktycznie rzecz bior¹c natychmiast bêdzie martwe, to jest to nara¿anie jej na niewyobra¿alne cierpienie psychiczne i fizyczne – doda³.

- Prezydent jako pierwsza osoba w pañstwie ma prawo do swojej oceny tego, co siê dzieje, do swojego zdania i podjêcia ewentualnych dzia³añ - skomentowa³ w Polskim Radiu 24 pose³ Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwoœci. - Jeœli bêdzie taka inicjatywa pana prezydenta - bo tak wynika z tych s³ów - projekt b¹dŸ te¿ konsultacje z klubami parlamentarnymi i potem inicjatywa, my jako Prawo i Sprawiedliwoœæ, Zjednoczona Prawica jesteœmy oczywiœcie gotowi do w³¹czenia siê w tak¹ inicjatywê prezydenta, do rozmów - doda³.

- Trudno mi jest mówiæ o inicjatywie prezydenta, bo jeszcze takowej nie ma, jest zapowiedŸ - zastrzeg³. Poinformowa³, ¿e w Zjednoczonej Prawicy nie ma gotowych projektów dotycz¹cych nowych zapisów w sprawie aborcji.

- Jeœli chcemy takie projekty sk³adaæ, to w pierwszej kolejnoœci musz¹ byæ one zgodne z konstytucj¹ - albo sk³adamy projekty, który w jakiejœ niewielkiej czêœci, ale jednak, bêd¹ dotyczy³y zmiany konstytucji. A wtedy jest inna rozmowa, bo inna wiêkszoœæ jest potrzebna - mówi³.

Pose³ podkreœli³, ¿e orzeczenie TK nie spowodowa³o, ¿e aborcja zosta³a ca³kowicie zakazana, poniewa¿ wci¹¿ obowi¹zuj¹ dwie przes³anki do jej legalnego przeprowadzania.

Odnosz¹c siê do protestów przeciw orzeczeniu, odbywaj¹cych siê w czasie epidemii koronawirusa, Krzysztof Sobolewski stwierdzi³: - Mo¿emy jeszcze raz apelowaæ do czêœci nieodpowiedzialnych polityków Lewicy i Platformy Obywatelskiej oraz do niektórych mediów, aby nie przyczyniali siê, poprzez wo³anie ludzi na ulicê czy zwo³ywanie ich do Warszawy na pi¹tek do tego, ¿ebyœmy ju¿ w pi¹tek mieli pierwsze efekty pierwszych manifestacji sprzed tygodnia, w pi¹tek, jeœli te nawo³ywania znajd¹ pos³uch wœród ludzi, ¿eby oni nie spowodowali bomby epidemicznej w kraju.

Polityk doda³, ¿e m³odzi mog¹ przejœæ zaka¿enie SARS-CoV-2 bezobjawowo, ale mog¹ "przynieœæ" koronawirusa swoim rodzicom czy dziadkom. - Apelujê o to, aby w pierwszej kolejnoœci nie nara¿aæ swojego ¿ycia i zdrowia, ale w drugiej kolejnoœci ¿eby nie nara¿aæ zdrowia swoich najbli¿szych - podkreœli³.

Kiedy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego zostanie opublikowane? - Z moich informacji wynika, ¿e taka publikacja nast¹pi w tym tygodniu - oœwiadczy³ szef KW PiS.

Przed tygodniem Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e przepis pozwalaj¹cy na przerwanie ci¹¿y, gdy badania prenatalne wskazuj¹ na du¿e prawdopodobieñstwo ciê¿kiego i nieodwracalnego upoœledzenia p³odu albo nieuleczalnej choroby zagra¿aj¹cej jego ¿yciu, jest niezgodny z konstytucj¹. Chodzi o art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoœci przerywania.

Wyrok TK nie zosta³ jak dot¹d opublikowany.

Po decyzji TK w ca³ej Polsce dosz³o do protestów, organizowanych m.in. przez "Strajk Kobiet". Na ulicach i w mediach spo³ecznoœciowych powtarzane by³o jedno z g³ównych hase³ protestu, "wyp...". Demonstracje odby³y siê m.in. przed domem wicepremiera i prezesa PiS Jaros³awa Kaczyñskiego oraz przed warszawsk¹ siedzib¹ PiS.

W niedzielê protesty organizowano przed koœcio³ami. Uczestnicy czêœci z nich wchodzili z transparentami do œwi¹tyñ w czasie mszy. Na murach i drzwiach koœcio³ów malowane by³y has³a, m.in. "aborcja bez granic".

W poniedzia³ek w wielu miastach protestuj¹cy blokowali ulice. "Hañba", "Myœlê – czujê – decydujê", "Aborcja jest OK", "Moje cia³o, mój wybór", "Piek³o kobiet" - to niektóre z hase³ na transparentach niesionych przez przeciwników decyzji TK. Na placu Trzech Krzy¿y demonstranci zaatakowali osoby zwi¹zane ze œrodowiskiem narodowym, broni¹ce dostêpu do koœcio³a pw. œw. Aleksandra.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki wezwa³ do uspokojenia nastrojów. G³os w sprawie zabra³ tak¿e prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski, który oceni³, ¿e wyrok TK jest zgodny z ustaw¹ zasadnicz¹ i ¿e w œwietle konstytucji innego wyroku w tej sprawie byæ nie mog³o.

Wicepremier wezwa³ wszystkich cz³onków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwoœci do obrony Koœcio³a oraz "tego, co dziœ jest atakowane i jest atakowane nieprzypadkowo". Oceni³, ¿e trwa atak, który ma zniszczyæ Polskê. "Broñmy Polski, broñmy patriotyzmu i wyka¿my tutaj zdecydowanie i odwagê. Tylko wtedy mo¿na tê wprost wypowiedzian¹ przez naszych przeciwników wojnê wygraæ" - oœwiadczy³ Kaczyñski.

Opozycja zarzuci³a liderowi PiS napuszczanie jednych obywateli na drugich i eskalowanie konfliktu.

"W œrodê nie idziemy do roboty!" - zaapelowa³ Ogólnopolski Strajk Kobiet, ruch spo³eczny, który narodzi³ siê po tzw. czarnym proteœcie zorganizowanym 3 paŸdziernika 2016 r. po decyzji Sejmu o skierowaniu do dalszych prac ustawy zaostrzaj¹cej przepisy aborcyjne w Polsce.

Dzieñ wczeœniej organizacja zaprezentowa³a swe postulaty, wœród których jest m.in. dymisja rz¹du.

Pytany o protesty prezydent Andrzej Duda powiedzia³, ¿e jest zasmucony sytuacj¹. - Rozumiem kobiety, które protestuj¹ - doda³.

Do protestów w sprawie aborcji dochodzi w czasie obowi¹zywania obostrzeñ wprowadzonych w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa, które zakazuj¹ organizowania zgromadzeñ publicznych licz¹cych wiêcej ni¿ piêæ osób.

Football news:

Klopp-best coach of 2020, flick-2nd, Guardiola-3rd (ESPN)
The most beautiful football documentary, I think, was made about Leeds. We talked to the Director
Nice Vieira was dismissed from the post of coach
Neymar will extend his contract with PSG if the club sign Messi (Mundo Deportivo)
Lewandowski Pro Champions League: one win is not enough. Bayern are still hungry
Messi named best striker of 2020, Lewandowski named best nine (ESPN)
Lewandowski on the cancellation Of the Golden ball 2020: Many people know that I had the best season. I'm glad everyone saw it