Poland

PŚ w Lahti: Wygrywa drużyna Halvora

Sporty zimowe

Polska dru¿yna w Lahti, od lewej: ¯y³a, Stêka³a, Stoch i Kubacki

AFP

Konkurs dru¿ynowy w Lahti wygrali Norwegowie przed Polakami, Niemcami i Austriakami – wedle kolejnoœci Pucharu Narodów.

Fiñska pogoda w sobotê okaza³ siê lepsza, ni¿ pi¹tek. Plan, czyli seriê treningow¹ plus konkurs dru¿ynowy uda³o siê wykonaæ bez wiêkszych opóŸnieñ. Kto liczy³ na polskie osi¹gniêcia, ten ju¿ po treningu by³ zadowolony – zapoznanie z du¿¹ skoczni¹ oœrodka Salpausselkä wypad³o dobrze, zw³aszcza jeœli zsumowa³o siê noty czterech najlepszych Polaków.

Te wstêpne rachunki dawa³y czwórce: Piotr ¯y³a, Andrzej Stêka³a, Kamil Stoch i Dawid Kubacki pierwsze miejsce, kilka punktów przed Niemcami, Austri¹ i Norwegi¹. Trener Michal Doležal nie zrobi³ wiêc kibicom ¿adnej niespodzianki – wybra³ na konkurs dru¿ynowy wspomniany kwartet, tylko ustawi³ w nieco zmienionej kolejnoœci, ni¿ w Zakopanem.

Szacunki z treningu okaza³y siê trochê myl¹ce. Na pó³metku konkursu prowadzi³a Norwegia, przed Niemcami (-9,5 pkt), Polsk¹ (-16,2) i Austri¹ (-26,7). Zdecydowanym liderem w nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej by³ Halvor Egner Granerud, ale powrócili do formy tak¿e Karl Geiger i Stefan Kraft. Polacy zdobyli wiele punktów po próbach Andrzeja Stêka³y i Kamila Stocha (po ich skokach Polska nawet prowadzi³a), lecz zaczynaj¹cy konkurs Piotr ¯y³a spisa³ siê œrednio, no i trochê zawiód³ koñcz¹cy pracê dru¿yny Dawid Kubacki.

W drugiej czêœci konkursu Norwegowie nadal skakali równo i daleko (choæ Granerud mia³ pewne k³opoty, by zapewniæ sobie i kolegom wysokie zwyciêstwo), trzy dru¿yny za ich plecami twardo walczy³y o drugie miejsce. Skoki Stêka³y i Stocha okaza³y siê lepsze od prób ich niemieckich rywali, da³o to Polakom komfort przewagi przed ostatni¹, ósm¹ seri¹. W niej Kubacki spisa³ siê ju¿ jak nale¿y, i choæ Geiger ponownie zaatakowa³, to tego ataku wystarczy³o, by Niemcy wyprzedzili tylko Austriaków.

Dru¿ynowo Polska nie schodzi tej zimy z podium, Norwegowie wygrali po raz pierwszy, dwukrotni zwyciêzcy Austriacy tym razem bez zaszczytów. Kolejnoœæ konkursu jak w Pucharze Narodów oznacza³a wiêc, ¿e liderzy – Granerud i kompania – powiêkszyli przewagê nad wszystkimi, nad Polakami do 84 pkt. Najlepsze noty indywidualne mieli w sobotê Geiger, Kraft, Stoch, Granerud i Yukiya Sato (Stêka³a by³ 9., ¯y³a – 11., Kubacki – 18).

Program na niedzielê pozostaje bez zmian: o 14:30 zaczynaj¹ siê kwalifikacje, trzech skoczków zakoñczy na nich starty w Lahti, pozosta³a piêædziesi¹tka o 16:00 ma konkurs indywidualny. Transmisje do ogl¹dania w Eurosporcie 1, TVP 1 i TVP Sport.

> Konkurs dru¿ynowy: 1. Norwegia 1024,2 (M. Lindvik 122 i 124,5; D. A. Tande 125 i 122,5; R. Johansson 125,5 i 126,5; H. E. Granerud 130 i 122,5 ); 2. Polska 1018,3 (P. ¯y³a 123 i 126; A. Stêka³a 129 i 124; K. Stoch 126,5 i 126; D. Kubacki 118 i 123,5); 3. Niemcy 1014,4 (P. Paschke 125 i 122,5; M. Hamann 123,5 i 116,5; M. Eisenbichler 126,5 i 125,5; K. Geiger 125 i 129); 4. Austria 1003,0 (M. Hayboeck 121 i 121,5; S. Kraft 130 i 126,5; P. Aschenwald 125 i 127,5; D. Huber 115,5 i 123); 5. Japonia 957,3 (Y. Sato 125 i 131,5; Y. Iwasa 121,5 i 112; K. Sato 120 i 118; R. Kobayashi 122,5 i 124,5); 6. S³owenia 938,0 (B. Pavlovciæ 123 i 121,5; P. Prevc 130,5 i 121,5; Z. Jelar 116 i 106; A. Lanišek 121,5 i 123); 7. Szwajcaria 792,8; 8. Finlandia 772,0; 9. USA 310,1.

> Puchar Narodów: 1. Norwegia 3274; 2. Polska 3190; 3. Niemcy 2573; 4. Austria 2195; 5. S³owenia 1638; 6. Japonia 1563; 7. Szwajcaria 350; 8. Finlandia 272.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7