Poland

„Przyjaźń” chwilowo stanęła. W Polsce siadł prąd

An employee talks to colleagues on a mobile radio at the OAO Transneft oil transfer station Starolikeyevo, in Kstovo, near Nizhny Novgorod, Russia/Bloomberg

Uszkodzenie linii energetycznej w Polsce by³o przyczyn¹ czasowego zatrzymania t³oczenia ropy ruroci¹giem PrzyjaŸñ. Jako pierwsi o problemach naftoci¹gu poinformowali Bia³orusini.

– W zwi¹zku z problemami technicznymi, jakie zaistnia³y na terytorium RP, strona polska, reprezentowana przez przedstawicielstwo Transnieftu w RP, za¿¹da³a wstrzymania transportu ropy ruroci¹giem Mozyr-Brzeœæ (czêœæ ruroci¹gu PrzyjaŸñ – red). Nap³ywaj¹ca rosyjska ropa gromadzona jest w zbiornikach na Bia³orusi (w Mozyrze -red) – poinformowa³ dziennikarzy Aleksandr Tiszczenko rzecznik bia³oruskiego pañstwowego koncernu paliwowego Bie³nieftiechim, cytowany przez agencjê Interfaks i inne rosyjskie media. Jego zdaniem, tranzyt do Polski zosta³ czasowo ca³kowicie wstrzymany.

Jakiœ czas póŸniej Tiszczenko oœwiadczy³, ¿e t³oczenie ropy ruroci¹gim PrzyjaŸñ zosta³o przywrócone. „Strona polska wyeliminowa³a problem. Tranzyt jest przywracany. Operatorzy zaczynaj¹ t³oczyæ ropê, ca³y proces ruszy³”. Wtedy komunikat wyda³ PERN – polski operator „PrzyjaŸni”.

Infrastruktura przesy³owa ropy/Fotorzepa, Andrzej Cynka

„Dziœ rano (w pi¹tek-red.) dosz³o do uszkodzenia energetycznej linii zasilaj¹cej bazê surowcow¹ w Miszewku Strza³kowskim i zak³ad energetyczny wstrzyma³ dostawy energii. Aktualnie dostawy pr¹du z zak³adu energetycznego odbywaj¹ siê na bie¿¹co. Ci¹g³oœæ dzia³ania systemu jest zachowana – zapewni³a Katarzyna Krasiñska rzeczniczka PERNu. Doda³a, ¿e „skutkiem tej sytuacji by³o krótkotrwa³e wstrzymanie t³oczenia ropy naftowej na odcinku pó³nocnym miêdzy Gdañskiem i P³ockiem; a tak¿e ograniczenie t³oczeñ na odcinku wschodnim. Czasowo wstrzymane zosta³y tak¿e dostawy ropy z Bia³orusi. W tym czasie dostawy surowca do rafinerii w P³ocku by³y realizowane”.

G³ówny ruroci¹g naftowy Mozyr – Brzeœæ (Adamowo-Zastawa) jest czêœci¹ systemu ropoci¹gów PrzyjaŸñ i przeznaczony jest do tranzytu rosyjskiej ropy eksportowej do Polski i dalej do Europy Zachodniej. Koñcowym punktem tego odcinka jest zlokalizowana we wschodniej Polsce pompownia Adamowo- Zastawa tu¿ przy granicy z Bia³orusi¹.

Football news:

The most beautiful football documentary, I think, was made about Leeds. We talked to the Director
Nice Vieira was dismissed from the post of coach
Neymar will extend his contract with PSG if the club sign Messi (Mundo Deportivo)
Lewandowski Pro Champions League: one win is not enough. Bayern are still hungry
Messi named best striker of 2020, Lewandowski named best nine (ESPN)
Lewandowski on the cancellation Of the Golden ball 2020: Many people know that I had the best season. I'm glad everyone saw it
City had a row with Porto over a report on the website: the Portuguese attacked Pep and Fernandinho, and Silva was accused of racism