Poland

Przyciski radiowe w inteligentnym domu

Sk³adaj¹ siê one z dwóch urz¹dzeñ – odbiorników oraz nadajników, które czêsto wystêpuj¹ w formie specjalnych przycisków. To one pos³u¿¹ u¿ytkownikowi koñcowemu do za³¹czania konkretnych procesów, a tak¿e sterowania prac¹ instalacji i sprzêtów, z którymi wspó³pracuj¹.

Co to jest przycisk radiowy?

Do czynienia mamy z nadajnikami zdalnego sterowania, które oferowane s¹ w wersjach sieciowych i bateryjnych. Szczególnie zalecane s¹ te drugie. Dlaczego? Poniewa¿ wyró¿niaj¹ siê banalnym wrêcz monta¿em. Mog¹ znaleŸæ siê wszêdzie w zasiêgu w³asnego dzia³ania.

Warto nadmieniæ, ¿e przyciski radiowe mog¹ byæ stosowane zarówno na etapie tworzenia instalacji elektrycznej, jak i w ju¿ istniej¹cych budynkach. Kolejn¹ zalet¹ przycisków radiowych jest fakt, i¿ z regu³y wyró¿niaj¹ siê bardzo estetycznym wygl¹dem. Wystêpuj¹ w ró¿nych kolorach i stylach – spor¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê chocia¿by przyciski szklane, które oka¿¹ siê ozdob¹ ka¿dego pomieszczenia. A zw³aszcza tych utrzymanych w stylu nowoczesnym.

Do czego s³u¿¹ przyciski radiowe?

Po wskazaniu, czym dok³adnie s¹ przyciski, mo¿emy przejœæ do przedstawiania ich kolejnej zalety. Tym razem zwi¹zanej ze sposobem (a raczej zakresem) dzia³ania. Jak siê bowiem okazuje, tego typu nadajniki doskonale sprawdz¹ siê podczas sterowania praktycznie ka¿dym urz¹dzeniem dostêpnym w domu, nie tylko oœwietleniem!

Wszystko za spraw¹ obs³ugi technologii radiowej. Dziêki niej, w jednym systemie zintegrowanych mo¿e zostaæ wiele ró¿nych elementów. Pozwala to na po³¹czenie przycisków miêdzy innymi z:

W zale¿noœci do rodzaju przycisku, umo¿liwia on niezale¿ne sterowanie dwoma lub czterema odbiornikami. Co wiêcej, mog¹ byæ to tak¿e ca³e grupy odbiorników – ich liczba w ramach jednej grupy jest dowolna. Wszystko to pozostawia nam prawdziwy ogrom mo¿liwoœci. Przy u¿yciu przycisków jesteœmy w stanie zarz¹dzaæ wieloma procesami zachodz¹cymi w domu.

Jak wybraæ przyciski radiowe do domu?

Skoro przeszliœmy ju¿ przez charakterystykê omawianych produktów, nale¿y zaznaczyæ, ¿e na rynku oferowane s¹ one w ró¿nych konfiguracjach. Z tego te¿ wzglêdu, przez ich zakupem warto dok³adniej przyjrzeæ siê poszczególnym parametrom technicznym. W ten sposób ³atwiej nam bêdzie dobraæ konkretne rozwi¹zania do potrzeb domowników.

  • Typ. Najczêœciej polecane s¹ obecnie przyciski bateryjne i trudno siê temu dziwiæ. Prostota monta¿u tych produktów sprawia, ¿e skorzystaæ z nich mo¿na w ka¿dej chwili. Co istotne, dziel¹ siê one na dwie kategorie – przyciski 2-kana³owe oraz 4-kana³owe. Liczba kana³ów odpowiada liczbie odbiorników (lub grup odbiorników), z którymi przycisk mo¿e wspó³pracowaæ.
  • Zasiêg dzia³ania. Bardzo wa¿ny parametr, który mówi o tym, w jakiej odleg³oœci nadajnik mo¿e znajdowaæ siê od odbiornika. W przypadku nowoczesnych przycisków radiowych wartoœæ ta wynosi a¿ 100 metrów. Rzeczywisty zasiêg mo¿e siê jednak ró¿niæ w zale¿noœci od obecnoœci czynników zak³ócaj¹cych sygna³ (np. inne nadajniki, linie energetyczne).
  • Funkcje. Mo¿e byæ ich wiele, jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e s¹ zale¿ne od sterowanego odbiornika. Wœród tych najwa¿niejszych znajdzie siê miêdzy innymi wyzwalanie funkcji czasowych, rozjaœnianie i œciemnianie œwiat³a, podnoszenie i opuszczanie rolet czy optyczna sygnalizacja nadawania.

Nie mo¿na zapomnieæ te¿ o materiale, z jakiego przycisk zosta³ wykonany, jak równie¿ o jego designie. Na niektórych produktach znaleŸæ mog¹ siê tak¿e specjalne napisy oraz infografiki. Nowoczesne nadajniki, jakimi bez w¹tpienia s¹ przyciski radiowe, to elementy, dziêki którym sterowanie funkcjami inteligentnego domu oka¿e siê znacznie ³atwiejsze i przyjemniejsze. Ze wzglêdu na ich bogat¹ funkcjonalnoœæ oraz prosty monta¿, warto siê nimi zainteresowaæ.

Wiêcej informacji: Automatyka domowa - F&F

Materia³ Promocyjny

Football news:

Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola
Trent on the Premier League calendar: something Needs to change. We do not have time to recover, it leads to injuries
Emir Kusturica: Ronaldo is an ideal, he earned a lot of money, but where is his personality? What can he tell you? Nothing
Maradona is the best dribbler with a phenomenal number of goals and assists. But is it true that he won Serie A alone?
Italian championship. Juventus will play Benevento, Atalanta Miranchuk against Verona, Inter away to Sassuolo
Ex-Manchester United defender Valencia moved to Mexico's Queretaro