Poland

Przy obecnym tempie szczepień odporność stadna za 2,5 roku

W ci¹gu ostatniej doby w Polsce zaszczepiono na COVID-19 99 686 osób - podaje rz¹d. O najwiêkszej dobowej liczbie szczepieñ w Polsce informowano 19 lutego - wówczas resort zdrowia poda³, ¿e w ci¹gu doby zaszczepiono na COVID 173 421 osób.

£¹cznie w Polsce wykonano 3 269 812 szczepieñ na COVID-19

W ci¹gu ostatniej doby najwiêcej szczepieñ na COVID-19 wykonano w województwie mazowieckim (15 430) i œl¹skim (10 025).

Liczba niepo¿¹danych odczynów poszczepiennych wykrytych jak dot¹d w Polsce wynosi 3 456 (w ci¹gu doby wzros³a o 193) - oznacza to, ¿e niepo¿¹dany odczyn poszczepienny wyst¹pi³ przy 0,11 proc. szczepieñ.

4 836 dawek szczepionki zosta³o zutylizowanych (w ci¹gu doby liczba ta nie zmieni³a siê).

Co najmniej jedn¹ dawk¹ zaszczepiono w Polsce 2 101 754 osoby. Dwie dawki otrzyma³o 1 168 058 osób.

Po 61 dniach szczepieñ œrednia dobowa liczba szczepieñ wykonywanych w Polsce wynosi 53 603. Zak³adaj¹c, ¿e odpornoœæ stadn¹ uzyskuje siê przy zaszczepieniu ok. 70 proc. populacji (w Polsce oznacza³oby to koniecznoœæ zaszczepienia 26 847 921 osób, a wiêc wykonania 53 695 842 szczepieñ, poniewa¿ dopuszczone obecnie do u¿ycia w Polsce szczepionki wymagaj¹ podania dwóch dawek) do poziomu odpornoœci stadnej w Polsce brakuje jeszcze 50 426 030 szczepieñ. Bior¹c pod uwagê obecn¹ dobow¹ œredni¹ liczbê szczepieñ zajê³oby to ok. 941 dni, a wiêc nieco ponad 2,5 roku.

Rz¹d zapewnia jednak, ¿e liczba szczepieñ zwiêkszy siê znacz¹co po pierwszym kwartale 2021 roku w zwi¹zku z szybszym tempem nap³ywu szczepionek do Polski.

Football news:

Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section