Poland

Przewoźnicy przeciw monopolowi elektromobilności

Chodzi o przewoŸników autobusowych, którzy uwa¿aj¹, ¿e paliwo gazowe powinno byæ wspierane przez rz¹d.

Po kilku dniach mrozów i opadów œniegu okaza³o siê, ¿e elektryczne autobusy nie zdaj¹ egzaminu w takich warunkach. Ich zasiêg dramatycznie mala³ i autobusy nie by³y w stanie spe³niaæ swej funkcji. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej uwa¿a, ¿e pañstwo powinno wspieraæ napêd gazowy na równi z elektrycznym.

Na dodatek autobusy elektryczne w Polsce nie s¹ wcale przyjazne dla œrodowiska. Raport Izby porównuje emisje  tlenków azotu, która dla diesli siêga blisko 400 mg/kWg, dla gazowców 250 mg/kWh, zaœ dla elektrycznych przekracza 900 mg/kWh. Ten wysoki wynik jest efektem wytwarzania energii w elektrowniach spalaj¹cych wêgiel.

Izba uwa¿a, ¿e rz¹d powinien z³agodziæ zapisy o elektromobilnoœci i uwzglêdniæ w ustawie tak¿e autobusy z napêdem gazowym. IGKM wylicza w najnowszym raporcie, ¿e autobusy gazowe zapewniaj¹ atrakcyjny koszt kilometra. IGKM oblicza go na 2,6 z³, gdy dla diesla jest to 2,65 z³, dla modelu elektrycznego czerpi¹cego pr¹d z baterii 2,38, zaœ dla autobusu wyposa¿onego w ogniwo paliwowe 3,1 z³.

Zdaniem prezesa Miejskich Zak³adów Autobusowych w Warszawie Jana KuŸmiñskiego „Koszt utrzymania floty napêdzanej gazem jest porównywalny, a nawet ni¿szy ni¿ koszt taboru autobusowego na olej napêdowy. W przeliczeniu na 800 tys. km przejechanych przez autobus ca³kowity koszt jego eksploatacji i serwisu wynosi: w przypadku oleju napêdowego 4 mln 200 tys. z³, gazowego – 3 mln 950 tys. z³, ale ju¿ elektrycznego 5,5 mln z³, a wodorowego – 11 mln z³”.

IGKM dodaje, ¿e autobus z silnikiem wysokoprê¿nym kosztuje milion z³, z gazowym jest o 5-10 proc. dro¿szy, elektryczny to ju¿ 2 mln z³, a wodorowy wyceniony jest na 5 mln z³.

Wysokie ceny elektrycznych i wodorowych modeli uniemo¿liwiaj¹ samorz¹dom ich zakup za w³asne fundusze.

Tymczasem fundusze unijne w obecnej perspektywy s¹ na ukoñczeniu, zatem bie¿¹cy rok bêdzie trudny dla producentów taboru. Dyrektor ds. rozwoju w IGKM Marcin ¯abicki szacuje, ¿e w tym roku rejestracje miejskich autobusów elektrycznych nie przekrocz¹ tysi¹ca sztuk. Tylko najwiêksze miasta staæ na kupno autobusów ca³kowicie za w³asne pieni¹dze.

Na koñcówkê dop³at zd¹¿y³y Starachowice, które zamówi³y 20 gazowych autobusów MAN. – Organizowaliœmy przetarg w ostatniej fazie, bo podejrzewaliœmy ¿e ceny us³ug spadn¹, co siê sta³o – t³umaczy prezydent Starachowic Marek Materek.

Zakup autobusów to czêœæ wartej 130 mln z³ inwestycji w odnowienie ulic, dwóch dworców, budowê stacji tankowania gazem i systemu informatycznego zarz¹dzania komunikacj¹ miejsk¹. 85 proc. inwestycji pokry³y dop³aty unijne, 10 proc. zapewni³ rz¹dowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, a miasto wy³o¿y³o pozosta³e 5 proc. Prezydent podkreœla, ¿e roczny bud¿et Starachowic to 300 mln, z czego 135 mln z³ posz³o na inwestycje.

Football news:

Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us