Poland

Przewoźnicy niezadowoleni z negocjacji z Rosją i Ukrainą

Chocia¿ uda³o siê zwiêkszyæ liczbê wymienianych miêdzy krajami zezwoleñ, przedsiêbiorcy uwa¿aj¹, ¿e skorzystaj¹ na tym firmy z drugiej strony.

Grupuj¹ce przedstawicieli ponad 50 organizacji przewoŸników Forum Transportu Drogowego 20 listopada w liœcie do Ministerstwa Infrastruktury zwróci³o uwagê na „nierespektowanie przez stronê rosyjsk¹ zasad wykonywania przez polskich przewoŸników przewozów na terytorium FR poprzez nagminne kwestionowanie prawid³owoœci wykorzystania poszczególnych kategorii zezwoleñ”.

Polacy nie mog¹ korzystaæ z zezwoleñ

Przedsiêbiorcy uwa¿ali, ¿e wielkoœæ kontyngentu zezwoleñ powinna byæ uzale¿niona od respektowania zasad przewozów wynikaj¹cych z przepisów oraz uzgodnionych przez strony.

Chodzi o niejasne zasady uznawania zezwoleñ przez rosyjskich inspektorów, dla których ka¿de jest z³e, o ile nie otrzymaj¹ ³apówki. – Skoro nie mo¿emy wykorzystywaæ tych zezwoleñ, po co nam te rozmowy i ustalanie? Efekt koñcowy daje Rosjanom coraz lepsze warunki, a nas eliminuje z tego rynku – zauwa¿a prezes Zrzeszenia Miêdzynarodowych przewoŸników Drogowych Jan Buczek.

FTD podkreœli³o, ¿e w przypadku dalszego nierespektowania przez stronê rosyjsk¹ ww. zasad strona polska winna zagwarantowaæ sobie mo¿liwoœæ zmniejszenia kontyngentu zezwoleñ na rok 2021 o 20 tysiêcy sztuk. Oznacza³o to pulê 190 tys. zezwoleñ.

Tymczasem polsko-rosyjska komisja mieszana podnios³a na 2021 rok wielkoœæ kontyngentu zezwoleñ z 210 tys. na 220 tys. – Nie doœæ, ¿e Rosjan nie rozliczono za te haniebne praktyki, to jeszcze dano im dodatkow¹ iloœæ zezwoleñ. Pomimo ¿e proceder trwa od dawna, udajemy, ¿e nic siê nie sta³o. Rz¹d, czyli minister odpowiedzialny za transport, ma pe³ne prawo do prowadzenia swojej polityki. Doskonale to rozumiem, tylko muszê byæ œwiadom politycznych celów. Tymczasem ta sytuacja przypomina mi chaos. Mam nadziejê, ¿e otrzymamy wyjaœnienie dlaczego takie, a nie inne decyzje podejmuje rz¹d – dodaje prezes ZMPD.

Niedro¿na granica

Podobna sytuacja jest z Ukrain¹. Przedsiêbiorcy uwa¿aj¹, ¿e nie ma sensu zwiêkszaæ liczby zezwoleñ, czego domaga siê strona ukraiñska, dok¹d nie zostanie udro¿niona granica. Kierowcy czekaj¹ na jej przekroczenie nawet po kilka dni. – Dopiero po umo¿liwieniu sprawnego przejazdu przez granicê bêdziemy mogli mówiæ o zwiêkszeniu udzia³u transportu drogowego w wymianie towarowej. Je¿eli bowiem ju¿ dziœ zwiêkszylibyœmy liczbê przekraczaj¹cych granicê samochodów poprzez zwiêkszenie liczby zezwoleñ, czas na przekroczenie granicy jeszcze by siê wyd³u¿y³, a tego chcemy za wszelk¹ cenê unikn¹æ – podkreœla prezes Buczek.

W przypadku rozmów z Ukraina pula zezwoleñ na przysz³y rok jest taka sama jak w tym i wynosi 160 tys.

Football news:

Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option
Spartak about fans convicted for fighting at Euro 2016: Fedun personally helped them financially
Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid