Poland

Przewoźnicy mają dość rosyjskich szykan

Blisko 60 proc. polskich przewoŸników ma k³opoty z kontrolami na rosyjskiej granicy i z rosyjsk¹ inspekcj¹.

Wœród przewoŸników pytanych przez Zrzeszenie Miêdzynarodowych PrzewoŸników Drogowych 59 proc. przyznaje, ¿e napotka³o na zarzut rosyjskich s³u¿b kontrolnych stosowania niew³aœciwego zezwolenia. Ponad 56 proc. wskaza³o w ankiecie ZMPD na k³opoty z przekroczeniem rosyjskiej granicy.

W badaniu ZMPD wziê³o udzia³ ponad 180 przedsiêbiorców, z których ponad po³owa wykonuje ka¿dego roku powy¿ej 100 przewozów do Rosji, a niemal 36 proc. od 21 do 99 przewozów rocznie.

Tak wiele problemów, które administracja rosyjska stwarza zagranicznym przewoŸnikom nie spotykamy w ¿adnym innym kraju. Rosyjskie s³u¿by szykanuj¹ polskich przewoŸników na terenie Rosji i zachowuj¹ siê tendencyjnie, gdy w Polsce rosyjscy przewoŸnicy korzystaj¹ z liberalnej postawy polskich s³u¿b kontrolnych – porównuje prezes ZPMD Jan Buczek.

W przypadku trudnoœci w przekraczaniu granicy chodzi o dodatkowe kontrole ³adunku, zwane „dosmotr”. Nakazywane s¹ przez rosyjskich funkcjonariuszy i wykonywane s¹ na koszt przewoŸnika. Trwaj¹ wiele godzin, co powoduje ¿e stracony jest dzieñ jazdy i wed³ug polskich przedsiêbiorców stosowane s¹ do zniechêcania do obs³ugi rosyjskiego rynku.

Natomiast niew³aœciwe zezwolenia to sta³y element szykan wobec polskich przewoŸników. – Ca³y czas rosyjscy funkcjonariusze zarzucaj¹ nam stosowanie niew³aœciwych zezwoleñ. Jazda z tymi samymi ³adunkami oraz dokumentami napotyka na sprzeczne wymagania s³u¿b. Funkcjonariusze karz¹ kierowcê i zmuszaj¹ do wymiany zezwolenia, co samo w sobie jest powa¿n¹ kar¹ bo wi¹¿e siê z wielodniowym przestojem i kosztem dowiedzenie nowego dokumentu.

Miêdzynarodowa umowa reguluje zasady stosowania ró¿nych rodzajów zezwoleñ, jednak rosyjscy inspektorzy t³umacz¹ swoje postanowienia przepisami krajowymi.

Umowy miêdzynarodowe s¹ ponad prawem krajowym, ale nie w Rosji. – Nie mo¿e byæ tak, ¿e krajowe regulacje uniemo¿liwi¹ wykonywanie miêdzynarodowych przewozów ³adunków, które s¹ dostarczone do Polski przez innych przewoŸników. Z powodu krajowych przepisów ³adunek nie mo¿e byæ dostarczony do Rosji bez zak³óceñ. Nie mo¿e byæ tak, ¿e wyprodukowany w Polsce ³adunek za³adowany na polsk¹ ciê¿arówkê nie mo¿e byæ dostarczony do Rosji, poniewa¿ zagraniczna firma dokona³a zakupu lub sprzeda¿y. To s¹ absurdy. Powinien mieæ znaczenie podstawowy parametr: miejsce za³adunku – podkreœla Buczek.

Zrzeszenie zwraca siê do rz¹du aby rozwi¹zywa³ te problemy. – Nasi politycy powinni za¿¹daæ, aby Rosjanie wprowadzili do swego ustawodawstwa zapisy potwierdzone miêdzynarodowymi umowami. Postawione przez Rosjan bariery s¹ nie do zaakceptowania i maj¹ na celu nie ochronê rynku, ale zapewnienie wiêkszych praw rosyjskim przewoŸnikom i zak³ócenie symetrii na rynku us³ug pomiêdzy polskimi i rosyjskimi przewoŸnikami – uwa¿a prezes ZMPD.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before