Poland

Przewoźnicy alarmują: w Niemczech nadchodzi spowolnienie

W Niemczech jest wyczuwalne spowolnienie, maleje ruch ciê¿arówek.

BAG podaje, ¿e w styczniu ruch samochodów ciê¿arowych by³ mniejszy o 7,5 proc ni¿ rok wczeœniej, z czego ruch krajowy zmala³ o 9,9 proc., gdy miêdzynarodowy o 4,1 proc.

Przedsiêbiorcy obawiaj¹ siê, ¿e mo¿e to oznaczaæ wiêksze sch³odzenie gospodarki. – Ten rok bêdzie trudniejszy od poprzedniego, poniewa¿ bêdzie bardziej niestabilny – uwa¿a niezale¿ny doradca Grzegorz Woelke. – Najwiêkszy ba³agan spowodowa³o zamkniêcie granicy przez Niemcy, a kolejki kierowców zawodowych do badañ s¹ rozsadnikiem pandemii. Na dodatek spo³eczeñstwa s¹ zniecierpliwione lockdownem. W Niemczech powszechne jest oczekiwanie poluzowania obostrzeñ. Mo¿e dojœæ do zmiany rz¹dów w Niemczech i we Francji, a za zawirowaniami politycznymi id¹ zaburzenia gospodarcze – wskazuje Woelke.

Niepokoi siê te¿ pog³oskami mówi¹cymi o podniesieniu przez FED stóp procentowych w drugiej po³owie roku, co oznacza³oby to spowolnienie gospodarcze.

Dolnoœl¹ski przedsiêbiorca Wojciech Sieñko dzia³aj¹cy w Polskiej Grupie Transportowej przyznaje, ¿e eksport jest, ale mimo to s¹dzi, ¿e ten rok bêdzie gorsze ni¿ poprzedni. – Nie wygl¹da to kolorowo. Rynek s³abiej siê krêci, wiêc i do przewo¿enia bêdzie mniej. Nawet banki szukaj¹ klientów, wiêc musi byæ posucha – stwierdza.

Tymczasem w Polsce ruch samochodów ciê¿arowych gêstnieje. GDDKiA podlicza, ¿e w tygodniu od 1 do 7 marca by³ o 1 proc. wiêkszy ni¿ tydzieñ wczeœniej, o 7 proc. wiêkszy ni¿ rok wczeœniej i o 12 proc. wiêkszy ni¿ 2 lata wczeœniej. – Eksport siê trzyma nieŸle i stawki równie¿ – ocenia dyrektor sprzeda¿y rybnickiej firmy KuŸnia Trans Maciej Zwyrtek.

Przyznaje, ¿e nie jest tak dobrze jak w grudniu, który jest bardzo specyficznym miesi¹cem. – Ka¿dy jego tydzieñ jest inny i mo¿na trafiæ na œwietne okazyjne frachty przed samymi œwiêtami. Po œwiêtach ju¿ nie ma takich okazji za wiele – przyznaje Zwyrtek.

Woelke uwa¿a, ¿e eksport jest nienaturalnie wysoki. – S¹ to g³ównie zapasy. W Niemczech pêczniej¹ magazyny opon, œrodków higienicznych, opakowañ, przetwórstwa plastików. W Europie Zachodniej konsumpcja zwolni³a – zapewnia Woleke.

Jerzy Gêbski ze stargardzkiej firmy Enterprise Logistics zauwa¿a malej¹cy import, co poci¹ga za sob¹ spadek cen transportu.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals