Poland

Przewodniczący RE apeluje do Bidena: Stwórzmy nowy pakt

Charles Michel

AFP

Przewodnicz¹cy Rady Europejskiej zaapelowa³ do prezydenta-elekta USA, Joe Bidena, w dniu jego inauguracji, o stworzenie "nowego paktu" miêdzy USA a Europ¹ w takich kwestiach jak obrona pokoju, bezpieczeñstwa, dobrobytu, wolnoœci i praw cz³owieka.

- W pierwszym dniu jego kadencji, przedstawiam uroczyst¹ propozycjê nowego prezydenta. Stwórzmy nowy pakt za³o¿ycielski dla silniejszej Europy, silniejszej Ameryki i lepszego œwiata - oœwiadczy³ Michel.

Wed³ug Michela USA i UE powinny wspó³pracowaæ w zakresie walki z COVID-19, walki ze zmianami klimatycznymi, odbudowy gospodarki i transformacji cyfrowej, a tak¿e ³¹czyæ swoje si³y w kwestiach bezpieczeñstwa i pokoju.

Football news:

New realities of European football: clubs discuss banning transfers within the Champions League and reducing the top leagues for the sake of entertainment
Laporta is set to sign Alaba and Aguero to Barca. He has already been in contact with the players' agents
Hazard and Ramos can play against Elche. Real Madrid trust the Belgian, despite injuries
Edegor on moving to Real Madrid at 16: Madness. I didn't understand it then, because I was still a child
Wijnaldum on the contract: No news. The most important thing right now is the Liverpool game, not my situation
Javier Tebas: Ronaldo's departure from Real Madrid is the club's decision. This affected La Liga, but the financial impact was minimal
Man City want to sign Holand, not Mbappe. The reason is the Frenchman's salary requirements