Poland

Przewodniczący KRS odwołany bez procedury

Niesnaski i drobne wojenki widaæ by³o du¿o wczeœniej. W czwartek Krajowa Rada S¹downictwa zrobi³a coœ niespotykanego – odwo³a³a swojego szefa. Dzieñ póŸniej posiedzenie siê nie odby³o.

KRS mia³a siê zebraæ 15 stycznia w ostatnim dniu posiedzenia i przejœæ do merytorycznej pracy. Chêtni byli, a posiedzenie siê nie odby³o, bo zabrak³o przewodnicz¹cego. Odwo³ano go bez przewidzianej do tego procedury. Teraz wszystko w rêkach I prezes S¹du Najwy¿szego Ma³gorzaty Manowskiej.

Ostatnie posiedzenie KRS obna¿y³o jej oblicze. Jest podzielona, i to od dawna. W czwartek odwo³a³a swego szefa Leszka Mazura i Macieja Miterê z funkcji rzecznika KRS i z prezydium Rady. Wiceszef KRS pose³ PiS Arkadiusz Mularczyk, mimo g³osów sprzeciwu, przerwa³ posiedzenie do pi¹tku. W pi¹tek rano po piêciu minutach posiedzenia wiadomo ju¿ by³o, ¿e bez przewodnicz¹cego ani rusz. Wiêc je zamkniêto.

Zapytaliœmy kilku cz³onków Rady, o co ta awantura i sk¹d pomys³ na odwo³anie sêdziego Mazura. Anonimowo mówili chêtnie.

– Mam pewno doœwiadczenie w ró¿nych organach, ale czegoœ takiego jeszcze nie widzia³em. Dodatkowe diety wywo³a³y niesmak wœród jeszcze kilku innych cz³onków Rady – mówi „Rz" jeden z nich. Podkreœla, ¿e nigdy do komisji problemowych siê nie pcha³, bo brakowa³o mu na nie czasu. Wiêcej mówiæ nie chce.

– Przygl¹dam siê tym pracom od wielu miesiêcy i muszê stwierdziæ, ¿e pat wisia³ w powietrzu. Ka¿dy móg³ to zauwa¿yæ podczas transmisji posiedzeñ Rady. Skoro tam by³o ostro, to proszê sobie wyobraziæ, co dzia³o siê podczas niejawnych spotkañ. Przewodnicz¹cy Mazur, choæ bra³ udzia³ w nowej, dla wielu bezprawnej Radzie, okaza³ siê przyzwoitym cz³owiekiem, którego zabola³o to, co w KRS siê dzieje. A ¿e mia³ dostêp do wielu dokumentów, szybko zorientowa³ siê, o co chodzi. O diety, coraz wy¿sze – mówi inny z jej cz³onków.

Sêdzia i by³y przewodnicz¹cy Rady zapewnia, ¿e prawa nie z³ama³. – Zrobi³em to, co by³o s³uszne – mówi. Jego odwo³aniem zajmie siê teraz Ma³gorzata Manowska, pierwsza prezes SN.

– Takiego trybu nie ma – zauwa¿aj¹ nasi rozmówcy. Spraw¹ zajmie siê teraz Biuro analiz SN. I to pierwsza prezes SN ostatecznie zdecyduje, czy odwo³anie by³o zgodne z prawem i kiedy zwo³a kolejne posiedzenie KRS. A tam w kolejce czeka kilka du¿ych konkursów na wakaty na etaty w s¹dach.

– To by³a decyzja Rady i do niej nie mam ¿adnego ale – mówi „Rz" sêdzia Mitera, by³y rzecznik Rady. Wiêcej zastrze¿eñ ma do odwo³ania go z prezydium KRS. – Jego cz³onków powo³uje siê na czteroletni¹ kadencjê – zauwa¿a sêdzia Mitera. I czeka na opinie ws. odwo³ania.

>A13: „Nie zrobi³em nic niezgodnego z prawem"

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto