Poland

Przeszukano dom i gabinet lekarza Diego Maradony

Argentyñscy œledczy badaj¹ okolicznoœci œmierci Diego Maradony. Na polecenie prokuratury przeszukano miejsce zamieszkania i pracy lekarza legendarnego pi³karza.

Diego Maradona zmar³ w œrodê w wyniku ataku serca, mia³ 60 lat.

Prokuratura z San Isidro w Buenos Aires wyda³a komunikat, w którym poinformowa³a, ¿e nakaz przeszukania zosta³ podpisany przez sêdziego.

Œledczy przekazali, ¿e w sobotê trwa³y czynnoœci zwi¹zane ze spraw¹, prokuratorzy rozmawiali m.in. z krewnymi zmar³ego.

"Na podstawie zebranych dowodów uznano za konieczne wyst¹pienie o przeszukanie domu oraz gabinetu doktora Leopoldo Luque" - oœwiadczy³a prokuratura, nie podaj¹c bli¿szych szczegó³ów.

Dok³adnego zbadania okolicznoœci œmierci Diego Maradony domaga³ siê prawnik zmar³ego. W mediach spo³ecznoœciowych Matias Moria napisa³, ¿e karetka jecha³a do domu Maradony przez ponad pó³ godziny, co, w jego ocenie, by³o "przestêpczym idiotyzmem".

Jak poda³y argentyñskie media, w niedzielê przeszukano dom oraz gabinet lekarza Maradony w mieœcie Adrogué. Œledczy zabezpieczyli dokumentacjê medyczn¹ pi³karza, a tak¿e telefon, dwa tablety i dwa notatniki lekarza.

Football news:

Phil Neville took over Inter Beckham
Jose Mourinho: You can buy one of the best defenders in Europe for 70 million, or you can take someone who needs development
Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup