Poland

Przestój ekonomiczny lub obniżenie czasu pracy

Przestój w pracy

Adobe Stock

Warunki porozumieñ okreœlonych przepisami tarczy antykryzysowej pracodawcy ustalaj¹ z przedstawicielami pracowników. Nie musz¹ ich w tym celu wy³aniaæ, jeœli w zak³adzie dzia³a rada pracowników.

- Jaka jest rola rady pracowników i jakie mo¿e mieæ ona znaczenie w aktualnej sytuacji gospodarczej?

Przepisy antykryzysowe uwypukli³y braki w tym zakresie – zw³aszcza mentalne nieprzystosowanie pracodawców, ale te¿ pracowników do procesu konsultowania podejmowanych decyzji. W tarczy antykryzysowej przewidziano mo¿liwoœæ wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obni¿enia czasu pracy, ale warunki i tryb wykonywania pracy w tym okresie s¹ ustalane w porozumieniu, które pracodawca zawiera z organizacjami zwi¹zkowymi, zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹ albo przedstawicielami pracowników. Mimo, ¿e wy³anianie przedstawicieli pracowników ma czêsto charakter iluzyjny, to jednak takie rozwi¹zanie niejako wymusza partycypowanie pracowników w procesie decyzyjnym dotycz¹cym kwestii istotnych z ich perspektywy.

Obowi¹zki konsultacyjne nie s¹ obce pracodawcom, u których dzia³aj¹ tzw. rady pracowników. Regulacja ustawowa rad pracowników obowi¹zuje od 2006 r. (patrz podstaw...

Football news:

Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session
There are three candidates left in Barca's presidential race (one more starred in tears). Here are their programs and plans for Messi
Rashford - Rooney: One of the greatest. Playing with you was a dream come true
Zlatan did not allow Kalul to play in gloves: How can a young defender make his debut like this? He will definitely not scare the strikers