Poland

Przemysł zaskoczył. Wyszedł z kryzysu wzmocniony

Dane gospodarcze

Adobe Stock

Mimo nowych restrykcji antyepidemicznych aktywnoœæ polskiej gospodarki w czwartym kwartale zmala³a niewiele bardziej ni¿ w trzecim. Boom w przemyœle zrównowa¿y³ zapaœæ w us³ugach.

Produkcja sprzedana przemys³u podskoczy³a w grudniu o 11,2 proc. rok do roku. Wiêksz¹ zwy¿kê produkcji GUS odnotowa³ poprzednio w paŸdzierniku 2017 r., a wczeœniej w grudniu 2010. W czasie pandemii grudniowy wynik nale¿y uznaæ za spektakularny.

Ekonomiœci zdawali sobie sprawê, ¿e koniec roku by³ dla sektora przemys³owego udany. Przemawia³ za tym choæby korzystny uk³ad kalendarza (grudzieñ w 2020 r. mia³ jeden dzieñ roboczy wiêcej ni¿ w 2019), ale te¿ niska baza odniesienia sprzed roku. Mimo to tylko nieliczni uczestnicy comiesiêcznej ankiety „Parkietu" liczyli siê z dwucyfrow¹ zwy¿k¹ produkcji. Przeciêtnie szacowali, ¿e sprzeda¿ w przemyœle wzros³a o 8,3 proc. rok do roku, po 5,4 proc. w listopadzie.

O tym, ¿e bardzo dobre wyniki przemys³u to nie tylko efekt kalendarzowy, œwiadczy równie¿ to, ¿e po oczyszczeniu z wp³ywu czynników sezonowych produkcja przemys³owa w grudniu zwiêkszy³a siê a¿ o 7,1 proc. rok do roku (0,5 proc. wobec listopada), najbardziej od marca 2019 r., po wzroœcie o 3,5 proc. w listopadzie (1,2 proc. wobec paŸdziernika). Tym samym, jak wyliczyli ekonomiœci z PKO BP, na koniec ub.r. produkcja by³a ju¿ o niemal 3 proc. wiêksza ni¿ przed wybuchem pandemii.

Towary zamiast us³ug

Ko³em zamachowym sektora przemys³owego jest przetwórstwo, gdzie produkcja wzros³a w grudniu o 12,8 proc. rok do roku, po 7,2 proc. w listopadzie (w ujêciu nieodsezonowanym). Œwiadczy to o silnym popycie zagranicznym na wyroby polskiego przemys³u, tym bardziej ¿e do najwiêkszych zwy¿ek produkcji dosz³o ponownie w bran¿ach z najwiêkszym udzia³em eksportu w sprzeda¿y. Wzrost sprzeda¿y o niemal 40 proc. rok do roku odnotowano m.in. w bran¿ach: komputerowej i elektronicznej, elektrycznej oraz tekstylnej. – Dane te potwierdzaj¹ odpornoœæ przemys³u na kolejne fale pandemii, czemu niew¹tpliwie sprzyja dobra koniunktura w chiñskiej gospodarce i odradzanie siê handlu globalnego – skomentowa³ Grzegorz Maliszewski, g³ówny ekonomista Banku Millennium.

Rafa³ Benecki, g³ówny ekonomista w ING BSK, zwróci³ z kolei uwagê na to, ¿e polskiemu przemys³owi sprzyja spowodowane pandemi¹ przesuniêcie popytu konsumpcyjnego z niedostêpnych us³ug ku dobrom trwa³ego u¿ytku. Tym zjawiskiem mo¿na t³umaczyæ to, ¿e produkcja dóbr konsumpcyjnych trwa³ych roœnie w ostatnich miesi¹cach szybciej (w grudniu wzros³a o 30,2 proc. rok do roku) ni¿ produkcja dóbr innego rodzaju, np. inwestycyjnych oraz konsumpcyjnych nietrwa³ych.

Ekonomiœci w wiêkszoœci podkreœlaj¹, ¿e o¿ywienie w handlu globalnym oraz silny popyt konsumpcyjny na towary bêd¹ napêdza³y przemys³ tak¿e w kolejnych miesi¹cach, choæ zapewne nie bêd¹ one ju¿ tak udane jak grudzieñ. Pod koniec 2020 r. na produkcjê nad Wis³¹ pozytywnie wp³ywa³a m.in. perspektywa brexitu, która sk³ania³a tamtejsze firmy do budowania zapasów. Tego czynnika w najbli¿szej przysz³oœci zabraknie. Boom w polskim przemyœle ograniczaæ mog¹ tak¿e zaburzenia w globalnych ³añcuchach dostaw. – Europejscy producenci samochodów sygnalizowali opóŸnione dostawy komponentów z Azji powoduj¹ce „w¹skie gard³a". Mo¿e to zaowocowaæ mniejszym popytem na czêœci samochodowe z Polski, które stanowi¹ istotny kawa³ek krajowych dostaw do UE – t³umaczy Grzegorz Ogonek, ekonomista z Santander Bank Polska.

Wiêksza odpornoœæ

Z pi¹tkowych danych GUS wynika, ¿e w grudniu lepiej, ni¿ oczekiwali ekonomiœci, radzi³y sobie równie¿ sektory budowlany i handlowy. Zaskakuj¹co dobra koniunktura w ostatnim miesi¹cu roku sprawi³a, ¿e ca³y IV kwarta³ by³ prawdopodobnie dla polskiej gospodarki bardziej udany, ni¿ zak³adali dot¹d ekonomiœci. Dotychczasowe szacunki sugerowa³y, ¿e spadek PKB w ostatnim kwartale ub.r. przyspieszy³ do oko³o 4 proc. rok do roku z 1,5 proc. w III kwartale. Obecnie dominuj¹ szacunki, wedle których spadek PKB nie przekroczy³ 3 proc. rok do roku, a byæ mo¿e by³ p³ytszy ni¿ 2 proc. rok do roku. W rezultacie mniejszy, ni¿ mo¿na siê by³o obawiaæ wiosn¹, by³ tak¿e spadek PKB w ca³ym 2020 r. Obecnie wygl¹da na to, ¿e nie siêgn¹³ 3 proc.

– W IV kwartale 2020 r. liczba zachorowañ na Covid-19 by³a wielokrotnie wiêksza ni¿ wiosn¹, ale restrykcje zwi¹zane z drug¹ fal¹ epidemii by³y w Polsce o 25–50 proc. mniej uci¹¿liwe ni¿ wiosn¹. Dodatkowo jednak wzros³a odpornoœæ gospodarki na te ograniczenia. Szacujemy, ¿e w IV kwartale spadek PKB w ujêciu kwarta³ do kwarta³u wyniós³ tylko oko³o jedn¹ dziesi¹t¹ spadku z II kwarta³u. Dane z koñca roku pokazuj¹, ¿e gospodarka szybko dostosowuje siê do nowych warunków dzia³ania – t³umaczy Benecki.

Opinia dla „rz"

Marcin Mazurek, g³ówny ekonomista mBanku

Na dobry wynik produkcji w grudniu z³o¿y³ siê szereg czynników. To m.in. niska baza odniesienia z ubieg³ego roku i uk³ad kalendarza, który nie sprzyja³ d³u¿szym urlopom i wy³¹czeniom produkcji. Producenci nadrabiali zaleg³oœci produkcyjne z poprzednich miesiêcy, a nadchodz¹cy brexit powodowa³ zwiêkszanie zapasów (na Wyspach). Mo¿na pokusiæ siê o tezê, ¿e produkcja przemys³owa w niewielkim stopniu odczuwa negatywny wp³yw drugiej fali pandemii. Problem nieobecnoœci pracowników nie jest tak widoczny, jak przy pierwszej fali, nie przerwa³y siê te¿ globalne ³añcuchy dostaw, a restrykcje nie uderzaj¹ wprost w sektory produkcyjne.

Niepewna przysz³oœæ

Zaskakuj¹co udany grudzieñ sprawi³, ¿e ekonomiœci zrewidowali swoje szacunki dotycz¹ce spadku aktywnoœci w polskiej gospodarce w IV kwartale i w ca³ym 2020 r. Nie zmieniaj¹ jednak swoich oczekiwañ na 2021 r. – Okres obostrzeñ antypandemicznych bêdzie zapewne d³u¿szy, ni¿ wczeœniej zak³adano, o czym œwiadcz¹ choæby doniesienia o przed³u¿aniu restrykcji w innych krajach UE. S³abszy wzrost na pocz¹tku roku w znacznym stopniu skompensuje niespodziankê z IV kwarta³u ub.r. – t³umacz¹ analitycy z banku Citi Handlowy, którzy spodziewaj¹ siê, ¿e w tym roku PKB Polski wzroœnie o 3,7 proc., po t¹pniêciu o oko³o 2,7 proc. w 2020 r. Analitycy z banku Millennium, którzy spodziewaj¹ siê odbicia PKB o 4,4 proc., te¿ nie widz¹ powodów, aby tê prognozê zmieniaæ. – Wydaje siê, ¿e kolejne fale pandemii maj¹ coraz mniejszy wp³yw na gospodarkê – podkreœlaj¹.

Football news:

Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before
Borussia Terzic coach about 2:4: We started great, but the pressure from Bayern was huge
Morata has 4 (3+1) points in the last 2 games