Poland

Przemysł stabilizuje polską gospodarkę. A ratuje ją eksport

Aktywnoœæ w polskiej gospodarce zmala³a w IV kwartale tylko o 0,7 proc. w stosunku do poprzedniego kwarta³u pomimo restrykcji, które rz¹d wprowadzi³ w odpowiedzi na drug¹ falê epidemii Covid-19. Stabilizuj¹co na gospodarkê wp³yn¹³ wzrost produkcji przemys³owej, napêdzany silnym popytem zza granicy.

Jak poda³ w pi¹tek GUS, produkt krajowy brutto Polski oczyszczony z wp³ywu czynników sezonowych zmala³ w IV kwartale o 0,7 proc. w stosunku do III kwarta³u. To wynik zbie¿ny z wstêpnym szacunkiem sprzed dwóch tygodni. W ujêciu rok do roku odsezonowany PKB zmala³ o 2,7 proc., minimalnie mniej ni¿ wstêpnie szacowa³ GUS, po zni¿ce o 1,8 proc. rok do roku w III kwartale i za³amaniu a¿ o 8 proc. w II kwartale.

Oceniaj¹c roczn¹ zmianê PKB wiêkszoœæ polskich ekonomistów bierze pod uwagê dane surowe (nie oczyszczone z wp³ywu czynników sezonowych). W tym ujêciu PKB Polski w IV kwartale zmala³ o 2,8 proc. rok do roku, po 1,5 proc. rok do roku w III kwartale. To wynik nieco lepszy ni¿ przeciêtnie oczekiwali ekonomiœci ankietowani przez „Rzeczposoplit¹” pod koniec stycznia, czyli przed publikacj¹ wstêpnych danych o PKB w IV kwartale, ale ju¿ po publikacji wstêpnych danych za ca³y 2020 r.

Patrz¹c na PKB od strony popytowej, do spadku tego wskaŸnika w IV kwartale w najwiêkszym stopniu przyczyni³o siê za³amanie inwestycji. Nak³ady brutto na œrodki trwa³e t¹pnê³y o 10,9 proc. rok do roku, po zni¿ce o 9 proc. w poprzednim kwartale. Odjê³o to od rocznej dynamiki PKB a¿ 2,8 pkt proc.

Wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych, które w III kwartale zdo³a³y wzrosn¹æ o 0,4 proc. rok do roku, w IV kwartale zmala³y o 3,2 proc. rok do roku. To jednak i tak wynik znacz¹co lepszy ni¿ w II kwartale, gdy pierwsza fala epidemii Covid-19 i zwi¹zanych z ni¹ ograniczeñ mobilnoœci doprowadzi³a do za³amania konsumpcji o ponad 10 proc. rok do roku. Spadek wydatków gospodarstw domowych odj¹³ w IV kwartale od rocznej dynamiki PKB 1,7 pkt proc.

Negatywny wp³yw za³amania inwestycji oraz spadku konsumpcji prywatnej na aktywnoœæ w polskiej gospodarce z³agodzi³ wzrost o 3,4 proc. rok do roku wydatków publicznych (nie inwestycyjnych), a tak¿e skok eksportu o 8 proc. rok do roku. Wzrost tzw. eksportu netto (eksportu pomniejszonego o import) doda³ do rocznej dynamiki PKB 0,4 pkt proc. Kolejnych 0,6 pkt proc. doda³a budowa zapasów.

Dobre wyniki eksportu to efekt o¿ywienia w œwiatowym handlu towarowym, które odpowiada za doskona³¹ koniunkturê w polskim przemyœle. Wartoœæ dodana w tym sektorze w IV kwartale 2020 r. zwiêkszy³a siê o 4,8 proc. rok do roku, najbardziej od niemal dwóch lat, po zwy¿ce o 2,9 proc. rok do roku.

Na drugim biegunie jest sektor us³ugowy, sparali¿owany antyepidemicznymi restrykcjami. Wartoœæ dodana w sekcji zakwaterowanie i gastronomia za³ama³a siê w IV kwartale o 69,3 proc. rok do roku, czyli niewiele mniej ni¿ w II kwartale 2020 r.

Wiêkszoœæ ekonomistów ocenia, ¿e I kwarta³ 2021 r. przyniesie wyhamowanie spadku PKB w ujêciu rok do roku oraz zwy¿kê PKB kwarta³ do kwarta³u (po oczyszczeniu z wp³ywu czynników sezonowych), choæ prawdopodobnie niewielk¹.

Pogarszaj¹ca siê sytuacja epidemiczna, która mo¿e sprawiæ, ¿e antyepidemiczne restrykcje bêd¹ utrzymywane jeszcze na pocz¹tku II kwarta³u, jak dot¹d nie wp³ynê³a wyraŸnie na ca³oroczne prognozy ekonomistów. Wiêkszoœæ z nich wci¹¿ oczekuje wzrostu PKB Polski w 2021 r. o ponad 4 proc., po zni¿ce o 2,8 proc. w 2020 r. Jak t³umacz¹, gospodarka staje siê coraz bardziej odporna na skutki pandemii, co dane z IV kwarta³u ub.r. zdaj¹ siê potwierdzaæ.

Football news:

Leicester and Southampton played out the FA Cup semi-final. This will be English football in the Super League
Tottenham sacked Mourinho
Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know