Poland

Przekwalifikowanie środka trwałego do inwestycji

Adobe Stock

Naturalnym aspektem ¿ycia firmy, jest to, ¿e zmienia siê jej sytuacja biznesowa, a tym zasady prowadzenia bie¿¹cej dzia³alnoœci operacyjnej. Mo¿e okazaæ siê, ¿e œrodki trwa³e, które dotychczas by³y niezbêdne, staj¹ mniej potrzebne mimo, ¿e wci¹¿, nadaj¹ siê do u¿ytkowania.

Szczególnie teraz, w okresie pandemii, obserwujemy takie sytuacje. Na przyk³ad spó³ka handlowa ze wzglêdu na problemy ze zbytem towarów zmniejsza zakres dzia³alnoœci i przestrzeñ magazynow¹, w konsekwencji czego jedna z hal dotychczas zajêtych stoi pusta wraz z wyposa¿eniem w postaci rega³ów i sprzêtem, takim jak wózki wid³owe. Inny przyk³ad to spó³ka informatyczna zatrudniaj¹ca wielu specjalistów, która przechodzi w wiêkszoœci na tryb pracy zdalnej. W takiej sytuacji wiêksza czêœæ przestrzeni biurowej, bêd¹cej w³asnoœci¹ firmy, jest nieu¿ywana do podstawowej dzia³alnoœci operacyjnej i mo¿na by j¹ wynaj¹æ, osi¹gaj¹c dziêki temu dodatkowe dochody lub czekaj¹c na wzrost wartoœci sprzedaæ po jakimœ czasie.

Zaprzestanie u¿ywania

W przypadku, gdy spó³ka zaprzestaje u¿ywaæ œrodka trwa³ego do podstawowej dzia³alnoœci i zamierza uzyskiwaæ z niego po¿ytki w inny sposób, mo¿emy mówiæ o przekwalifikowaniu œrodka trwa³ego do inwestycji. Nale¿y za...

Football news:

It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto
Chris Sutton: Lampard is another victim of Russian roulette at Chelsea. This is Abramovich's style
Ex-agent Benzema: Karim will return to Lyon, the club is in his heart. He watches all their matches