Poland

Przekształcenie spółki, a obowiązki wynikające z subwencji PFR

Pieni¹dze, koronawirus

Adobe Stock

Projekt objêcia spó³ek komandytowych oraz niektórych spó³ek jawnych podatkiem CIT spowodowa³, ¿e wiêkszoœæ z nich zaczê³a przygotowywaæ siê do zmiany formy prawnej. Taka zmiana mo¿e mieæ wp³yw na uprawnienia do subwencji otrzymanej z Polskiego Funduszu Rozwoju na zwalczanie skutków pandemii.

Z uwagi na skutki prawne przekszta³cenia, konieczne jest przeanalizowanie tego procesu, pod k¹tem konsekwencji jakie poniesie spó³ka w sferze gospodarczej.

Dobrym przyk³adem mo¿e byæ wp³yw skutków przekszta³cenia na umowy zawarte w zwi¹zku ze zwalczaniem skutków epidemii Covid-19 w ramach rz¹dowej tarczy antykryzysowej. S¹ one ró¿ne w zale¿noœci rodzaju podmiotu objêtego subwencj¹. Zgodnie zasadami ubiegania siê o udzia³ w programie rz¹dowym - Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), konsekwencje przekszta³cenia s¹ odmienne dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorców (MŒP) oraz du¿ych firm. Regulamin tarczy finansowej dotycz¹cy MŒP nie przewiduje bowiem wymogu uzyskania zgody PFR na przekszta³cenie tych podmiotów, natomiast regulamin dotycz¹cy przyznawania subwencji dla du¿ych firm taki obowi¹zek zawiera przy niektórych formach dofinansowania.

Czytaj tak¿e:

Tarcza antykryzysowa: skarbówka wy³apuje firmy wy³udzaj¹ce subwencje z PFR

Prze...

Football news:

Flick's future in Bayern is in doubt. He has a difficult relationship with Salihamidzic
Mikhailovich's autobiography - 🔥 Was friends with a criminal boss, rushed to the Inter locker room to deal with Ibra, defeated leukemia
Chelsea's chances of signing Alaba have increased since Tuchel's arrival. Real Madrid is also Interested in the player
Solskjaer about Greenwood: We're talking about the syndrome of the second season. I have always believed that 99% of the effort is 100% of the failure
Oscar: Salah at Chelsea was unstoppable in training, but on the pitch he was timid. Not enough confidence
Koeman on Barca's debts: We helped the club by lowering salaries. This situation is not only here - everyone is suffering because of the coronavirus
Real Madrid's contract negotiations with Ramos and Vazquez have been suspended. The club can not improve conditions due to the crisis