Poland

Przed sklepami internetowymi najlepsze miesiące w roku

Handel

Przed sklepami internetowymi najlepsze miesi¹ce w roku

Adobe Stock

90 proc. odwiedzaj¹cych e-sklepy chce zwiêkszyæ aktywnoœæ zakupow¹ w trakcie nadchodz¹cego Black Friday. Do skorzystania z przecen nie zniechêci nas epidemia.

GUS opublikowa³ dane o koniunkturze konsumenckiej – we wrzeœniu sprzeda¿ detaliczna by³a o 2,5 proc. wy¿sza ni¿ rok wczeœniej, ale w paŸdzierniku wskaŸnik bie¿¹cy koniunktury pogorszy³ siê o 5 pkt proc. w porównaniu z ubieg³ym miesi¹cem. Wed³ug Soni Buchholtz z Konfederacji Lewiatan mo¿na traktowaæ to jako pierwsze sygna³y o pogarszaj¹cych siê nastrojach gospodarstw domowych. – S³absze perspektywy to efekt wiêkszego zagro¿enia bezrobociem, pogorszenia sytuacji finansowej gospodarstw i wiêkszego pesymizmu – t³umaczy ekspertka.

Ale e-commerce wydaje siê niezagro¿ony dekoniunktur¹. Przed bran¿¹ w³aœnie najlepsze miesi¹ce w roku. W listopadzie rusza okres najwiêkszych promocji – Black Friday, a – jak wynika z badañ grupy Domodi, które „Rzeczpospolita" publikuje jako pierwsza – a¿ 90 proc. rodzimych internautów kupuj¹cych online deklaruje, ¿e zwiêkszy w zwi¹zku z tym aktywnoœæ zakupow¹.

Do skorzystania z przypadaj¹cych na 27 listopada przecen nie zniechêci nas pandemia – 73 proc. ankietowanych twierdzi, ¿e nie widzi potrzeby, by zmieniaæ swoje nawyki. Tym bardziej ¿e e-commerce to skuteczna alternatywa dla zakupów w sklepach stacjonarnych, co pokaza³a pierwsza fala pandemii. Z najnowszych danych platformy p³atniczej Adyen wynika, ¿e aktywnoœæ zakupów online w ostatnich miesi¹cach zwiêkszy³o w Polsce a¿ 39 proc. konsumentów. A to najwy¿szy odsetek w ca³ej Europie (np. w Niemczech by³o to 25 proc., a w Norwegii – 17 proc.). Eksperci spodziewaj¹ siê wiêc, ¿e dynamika w e-commerce z koñcem 2020 r. jeszcze przyspieszy. Tym bardziej ¿e wczeœniej ni¿ zazwyczaj Polacy ruszaj¹ na przedœwi¹teczne zakupy. Jak t³umaczy Martyna G³owiñska, mened¿er z grupy Domodi (serwisy Domodi.pl i Allani.pl), w tym roku Polacy bêd¹ poszukiwaæ prezentów z wyprzedzeniem. Niemal 35 proc. z nas planuje ruszyæ na zakupy w listopadzie, a niektórzy nawet jeszcze w paŸdzierniku. Wygl¹da wiêc na to, ¿e tradycyjnemu sza³owi zakupów nie zaszkodzi pandemia, tyle ¿e ów ruch w du¿ej mierze przeniesie siê do sieci. I pewnie te zwy¿ki w e-commerce nie bêd¹ jednorazowe.

– W ci¹gu kilku ostatnich miesiêcy znacz¹co zmieni³y siê preferencje. Wiele nowych przyzwyczajeñ zostanie z nami na sta³e – twierdzi G³owiñska.

Marta Nasiadka, ekspertka z firmy DevaGroup, nie ma w¹tpliwoœci, ¿e tegoroczny Black Friday bêdzie przyci¹ga³ potencjalnych kupuj¹cych czêœciej przed ekrany komputerów czy smartfonów ni¿ do galerii. – Nawet po zniesieniu wiosennego lockdownu centra handlowe nie s¹ odwiedzane t³umnie. Klientom bezpieczniej jest robiæ zakupy w sieci – przekonuje.

Badania Domodi pokazuj¹, ¿e 57 proc. z nas podczas Black Friday chce wydaæ 100–300 z³ – g³ównie na odzie¿ i kosmetyki. Co pi¹ty kupuj¹cy w sieci liczy siê z wydatkami na poziomie ponad 700 z³. Na przedœwi¹teczne zakupy z kolei a¿ 45 proc. internautów planuje przeznaczyæ (wy³¹cznie na prezenty i dekoracje) minimum 500 z³. Z tego 13 proc. respondentów deklaruje wydatki przekraczaj¹ce 1 tys. z³. – To wysokie kwoty, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e zakupy spo¿ywcze równie¿ poch³aniaj¹ lwi¹ czêœæ bud¿etów – zauwa¿a Martyna G³owiñska.

Analitycy zwracaj¹ uwagê, ¿e w gronie e-konsumentów roœnie udzia³ seniorów. – Liczba u¿ytkowników naszej platformy w przedzia³ach wiekowych 55–64 oraz 65+ wzros³a w ostatnim czasie o 39 proc. Przewidujemy, ¿e trend ten bêdzie umacnia³ siê w okresie przedœwi¹tecznym, gdy konsumenci – równie¿ ci najstarsi – „rusz¹" na poszukiwania bo¿onarodzeniowych prezentów – dodaje Ewelina Saja z e-sklepu z wyposa¿eniem wnêtrz Homebook.pl.

Mimo niepewnej sytuacji epidemicznej pójdziemy jednak i do sklepów stacjonarnych (choæ Shopper Trak Index Poland wskazuje, ¿e liczba klientów sklepów jest o ponad 35 proc. ni¿sza ni¿ przed rokiem). Ponad 70 proc. badanych deklaruje, ¿e swoje zakupy zrealizuje w tzw. sposób hybrydowy, wykorzystuj¹c kana³ online i tradycyjne sklepy (np. szukaj¹c produktu offline, a kupuj¹c w sieci lub odwrotnie). Szczególnie ma rosn¹æ popularnoœæ zakupów online z odbiorem w punkcie stacjonarnym (wed³ug prognoz w 2020 r. wartoœæ takich transakcji w USA wzroœnie o 60 proc.). Takie rozwi¹zanie stosuje np. Empik. Jak podaje, zainteresowanie nim ostatnio skoczy³o – od pocz¹tku br. do wrzeœnia o 30 proc.

Football news:

Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it
Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola
Trent on the Premier League calendar: something Needs to change. We do not have time to recover, it leads to injuries