Poland

Przeczytałem wszystkie filmy

Lektor Tomasz Knapik poleca w "Plusie Minusie".

W swojej karierze przeczyta³em tysi¹ce ksi¹¿ek i filmów. Oczywiœcie ksi¹¿ki czytam „prywatnie", a filmy „s³u¿bowo". Trzeba powiedzieæ, ¿e na 100 utworów oko³o 70 bêdzie nudnych, podobnych i bez wiêkszej historii. Jest jednak wiele kinowych produkcji, które zapad³y mi w pamiêæ. Nieraz siê zdarza³o, ¿e po obejrzeniu czegoœ cz³owiek sta³ jak wryty. Nie by³y to filmy typu „zabili go i uciek³", ale wartoœciowe obrazy. Gdybym mia³ zacz¹æ wymieniaæ, na samym pocz¹tku poda³bym fantastycznego „Greka Zorbê" w re¿yserii Mihalisa Kakogiannisa. Bardzo dobr¹ produkcj¹, która zrobi³a na mnie ogromne wra¿enie, by³a „Afrykañska królowa". Nakrêci³ j¹ John Huston w 1951 roku. Mia³em nawet przyjemnoœæ czytaæ te dzie³a i wiele, wiele innych. Praktycznie przeczyta³em wszystko, co mia³o polsk¹ premierê, zw³aszcza w epoce kaset VHS, i to czêsto po kilka razy. 

Pamiêtam jeszcze jeden film, który zapisa³ mi siê w pamiêci, by³ ...

Football news:

Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope