Poland

Przeciążone tiry wymykają się kontroli i niszą drogi

Transport drogowy

Adobe Stock

Prze³adowane ciê¿arówki rozje¿d¿aj¹ drogi w Polsce. W tym roku GDDKiA wyda na remonty 400 mln z³.

Wed³ug Najwy¿szej Izby Kontroli, powo³uj¹cej siê na badania Politechniki Gdañskiej, przeci¹¿one samochody stanowi¹ od 14 do 23 proc. wszystkich pojazdów poruszaj¹cych siê po drogach. Jednoczeœnie powoduj¹ one od 35 do 70 proc. zniszczeñ w nawierzchni. Tymczasem wy³apywanie takich aut, co pozwoli³oby zapobiegaæ degradacji, przynosi mierne rezultaty.

NIK zbada³a, jakie efekty przynosi system kontroli maj¹cy eliminowaæ z ruchu prze³adowane ciê¿arówki. Przeprowadzono je w Bia³ymstoku, Czêstochowie, Gdañsku, Jaworznie, Kielcach, £odzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Wroc³awiu, a tak¿e w Bydgoszczy. Okaza³o siê, ¿e choæ Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) ma zarówno techniczne, jak i kadrowe mo¿liwoœci takich dzia³añ, zabrak³o odpowiedniej infrastruktury umo¿liwiaj¹cej kontrole. W opublikowanym w ub. tygodniu raporcie NIK stwierdzi³a, i¿ w piêciu skontrolowanych miastach – Jaworznie, Czêstochowie, Gdañsku, £odzi, Poznaniu – inspektorzy wojewódzkich ITD nie wykorzystywali do wa¿enia ciê¿arówek wszystkich miejsc, jakimi dysponowali. Z kolei w przypadku budowy nowych dróg jedynie w Bia³ymstoku i Bydgoszczy przewidziano lokalizacjê miejsc do badania nacisków na osie i masy pojazdów. Natomiast w Szczecinie podczas przygotowywania projektów nowych dróg nie uwzglêdniono w dokumentacji miejsc kontroli pojazdów, choæ chcia³ tego zarz¹dca drogi.

W rezultacie NIK stwierdzi³a, ¿e ITD nie wypracowa³a rozwi¹zañ, które pozwoli³yby na eliminowanie z miejskiego ruchu prze³adowanych samochodów. Co wiêcej, zdecydowana wiêkszoœæ kontroli dla osi¹gniêcia wymaganych wskaŸników i wygody przeprowadzana by³a poza granicami du¿ych miast. W dodatku miejsca wa¿enia zlokalizowano w znacznej odleg³oœci od miejsc preselekcji przeje¿d¿aj¹cych pojazdów, co umo¿liwia³o kierowcom zjazd z trasy i unikniêcie kontroli.

Nieskuteczne kontrole lub ich brak przynosz¹ tymczasem fatalne skutki. Wed³ug ostatniego raportu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) dokumentuj¹cego ogólny stan techniczny nawierzchni na koniec 2019 r. w stanie ostrzegawczym lub niezadowalaj¹cym by³o 22,7 proc. dróg krajowych o ³¹cznej d³ugoœci 5 tys. km. Natomiast w stanie z³ym lub krytycznym by³o 13,3 proc., tj. ponad 2,9 tys. km. To przesz³o jedna trzecia wszystkich dróg pod zarz¹dem GDDKiA.

Tylko nieca³e 62 proc. – 13,6 tys. km – nawierzchni mia³o stan po¿¹dany lub dobry. Choæ rok wczeœniej by³o jeszcze gorzej: udzia³ odcinków w dobrym stanie by³ mniejszy o 2,4 pkt proc. Z kolei ³¹czna d³ugoœæ odcinków wymagaj¹cych naprawy zmniejszy³a siê w 2019 r. o przesz³o 300 km.

Mimo tej poprawy stan polskich dróg w porównaniu z innymi krajami europejskimi jest znacznie s³abszy. Jak wynika z przeprowadzonej przez rankomat.pl analizy raportu Œwiatowego Forum Ekonomicznego za 2019 r., Polska zajê³a 20. miejsce w Europie i 57. na œwiecie w rankingu jakoœci infrastruktury drogowej. W ca³ej UE gorsze oceny zebra³o tylko szeœæ pañstw.

GDDKiA zapowiada tymczasem wzrost nak³adów na remonty i naprawy. W ub. roku wynios³y one 259 mln z³ w porównaniu z 319 mln z³ w 2019 r. – W tym roku zamierzamy przeznaczyæ na ten cel blisko 400 mln z³ – informuje Szymon Piechowiak, rzecznik GDDKiA. Najwiêkszy odsetek dróg w stanie z³ym znajduje siê w województwach lubuskim, kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim. Najmniejszy – w województwach zachodniopomorskim, podlaskim i œwiêtokrzyskim.

Football news:

Antonio Conte: Inter were 15 points behind Juve before I arrived. We are developing
Zinedine Zidane: Real Madrid are good, they have regained their confidence. With Sociedad, we must play as we know how
Mourinho on 4-0 with Burnley: The victory was needed for the sake of the smiles of the Tottenham players. Happy with Bale
Bale after Burnley double: My form is coming back. We must work hard and not talk nonsense
Golovin scores points every 32 minutes in 2021 - best result in Ligue 1
Beckham on Messi and Ronaldo: These are the players we want to sign at Inter Miami
Arteta after 3-1 with Leicester: Arsenal are unacceptably low in the table. We need to improve the situation