Poland

Protesty w ponad 60 miastach w Polsce. "To jest wojna!"

Spo³eczeñstwo

Protesty w Warszawie

AFP

W popnad 60 miastach Polski trwaj¹ protesty przeciwko wczorajszej decyzji Trybuna³u Konstytucyjnego, który uzna³ tzw. aborcjê eugeniczn¹ za sprzeczn¹ z ustaw¹ zasadnicz¹. Mimo zakazu licznych zgromadzeñ na ulice wysz³y tysi¹ce ludzi.

Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e przepis zezwalaj¹cy na usuniêcie p³odu obarczonego powa¿nymi wadami jest niekonstytucyjny, tym samym wprowadzi³ niemal ca³kowity zakaz legalnej aborcji. Ponad 90 procent zabiegów usuniêcia ci¹¿y w Polsce odbywa³o siê z tego powodu.

Protesty przeciwko wyrokowi trwaj¹ m.in. w Katowicach, Poznaniu, Wroc³awiu, Krakowie i w ponad 50 innych miastach. Tam uczestnicy spotykaj¹ siê na ogó³ w okolicach siedzib Prawa i Sprawiedliwoœci. Najwiêkszy trwa w Warszawie, gdzie demonstruj¹cy, podobnie jak wczoraj, zgromadzili siê w okolicach willi Jaros³awa Kaczyñskiego na ¯oliborzu.

W³aœnie przed domem lidera partii rz¹dz¹cej dosz³o dzisiejszej nocy do staræ demonstrantów z policj¹, która w reakcji na ataki kamieniami u¿y³a wobec nich si³y i gazu pieprzowego.

Wczoraj zatrzymano 15 osób, policja przekonywa³a, ¿e powodem jest ³amanie przepisów obowi¹zuj¹cych podczas pandemii, g³ównie zakazu zgromadzeñ.

Policyjny kordon wokó³ willi Kaczyñskiego

Podobnie jak wczoraj, ulice wokó³ domu Kaczyñskiego s¹ szczelnie otoczone radiowozami. Przez ca³y dzieñ do Warszawy zje¿d¿a³y policyjne posi³ki spoza stolicy. Wed³ug relacji œwiadków o 19, gdy protest na ¯oliborzu siê zaczyna³, policjantów pilnuj¹cych domu Kaczyñskiego by³o kilkuset - wiêcej ni¿ protestuj¹cych. Na miejsce jednak wci¹¿ docieraj¹ kolejni uczestnicy. Obecnie zgromadzenie jest ju¿ liczniejsze ni¿ wczoraj.

Wœród protestuj¹cych s¹ zarówno kobiety, jak i mê¿czyŸni. Wszyscy wznosz¹ has³a dotycz¹ce wolnoœci wyboru kobiety i sprzeciwu wobec ingerencji w³adzy w tak delikatn¹ sferê ¿ycia.

Podobnie jak wczoraj, o napiêciu œwiadcz¹ wulgaryzmy, których nie brakuje na transparentach i w okrzykach.

"To jest wojna!", "Wyp****aæ!" - skanduj¹ protestuj¹cy.

Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet zapowiedzia³a na poniedzia³ek wielk¹ akcje blokowania "ulic, uliczek, parków i rond". Pojawi³ siê równie apel do kobiet, by w najbli¿sz¹ œrodê nie stawi³y siê w pracy.

Policja wezwa³a zgromadzonych do rozejœcia siê.

Football news:

We want to get to know you better - please complete this questionnaire and tell us what other sports media you read!
Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it
Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola