Poland

Protesty: sąd w stolicy przygotowuje się na wnioski o areszt

S¹d Okrêgowy w Warszawie

Fotorzepa / Marta Bogacz

Wskazanie sêdziów dy¿urnych, pracuj¹cych tak¿e w dni wolne od pracy i poza godzinami urzêdowania s¹dów, wyznaczenie dodatkowych s¹dów do rozpoznania wniosków o areszt w sytuacji, kiedy s¹d w³aœciwy miejscowo nie jest w stanie zrobiæ tego na czas - to decyzje prezes S¹du Okrêgowego w Warszawie Joanny Bitner.

Jak informuje portal tvn24.pl decyzje te maj¹ zwi¹zek z "du¿ym prawdopodobieñstwem" koniecznoœci rozpoznawania wniosków o tymczasowe aresztowanie "w iloœci przekraczaj¹cej zwyk³e mo¿liwoœci s¹du w³aœciwego miejscowo".

Portal przypomina, ¿e od tygodnia na ulicach wielu polskich miast i miasteczek trwaj¹ protesty osób, które sprzeciwiaj¹ siê orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego dotycz¹cego aborcji. Gromadz¹ one dziesi¹tki tysiêcy osób, a zgodnie z obowi¹zuj¹cymi obostrzeniami zgromadzenia publiczne musz¹ ograniczaæ siê do piêciu osób.

W czwartek media ujawni³y, i¿ Prokurator Krajowy Bogdan Œwiêczkowski skierowa³ do prokuratur regionalnych pismo z wytycznymi ws. œcigania uczestników i organizatorów protestów ws. aborcji.

Football news:

Griezmann on Messi: I admire Leo, and he knows it. We have a great relationship
Rooney on the possibility of a move to Barca in the 2010/11 season: Thinking about it. Could fit in perfectly
Hooray, in England they will let the audience into the stands again! While up to 4 thousand and not everywhere, but the clubs are happy 😊
Solskjaer about the match with Istanbul: these are the Champions of Turkey, it will be difficult
Gasperini on the nomination for the best coach of the year award: If we beat Liverpool, maybe I'll get a few votes
Julian Nagelsmann: Leipzig want to give PSG that final feeling they are talking about
Tuchel Pro Champions League: Match with Leipzig - the final of our group