Poland

Protesty na Białorusi. Ponad 160 zatrzymanych

Bia³orusini po raz kolejny wyszli na ulice stolicy. Od ponad trzech miesiêcy domagaj¹ siê odejœcia dyktatora.

Niezale¿ne centrum obrony praw cz³owieka Wiosna podaje, ¿e podczas niedzielnych protestów na Bia³orusi zatrzymano ponad 160 osób. Akcje protestu odby³y siê w Brzeœciu, Grodnie, Bobrujsku i kilku innych miastach. Najwiêcej ludzi wysz³o na ulice stolicy, gdzie milicja u¿y³a gazu ³zawi¹cego i granatów hukowych.

Protestuj¹cy tymczasem zmienili taktykê. Zbieraj¹ siê ju¿ nie w centrum miasta, zablokowanym i odciêtym przez mundurowych, lecz w swoich dzielnicach i na osiedlach. Niezale¿ne bia³oruskie media podaj¹, ¿e w Miñsku dosz³o do kilkudziesiêciu manifestacji w ró¿nych miejscach miasta.

Bia³orusini wychodz¹ na ulice miast w ka¿d¹ niedzielê odk¹d Aleksander £ukaszenko „wygra³” wybory prezydenckie z ponad 80 proc. poparciem. Kilka dni temu oœwiadczy³, ¿e odejdzie ze stanowiska po reformie konstytucyjnej. Nie sprecyzowa³ jednak, kiedy dok³adnie dojdzie do zmiany ustawy zasadniczej. Obroñcy praw cz³owieka alarmuj¹, ¿e na liœcie bia³oruskich wiêŸniów politycznych (którym grozi wieloletnie wiêzienia) znajduje siê ponad 140 osób, w tym kilku dziennikarzy niezale¿nych mediów.

Football news:

Neymar: Thank God for the charisma. I have a gift to be different from the rest
Wayne Rooney: It's time to lead the younger generation. I had a great career
Lineker on Rooney: One of our greatest players. England would have won Euro 2004 had he not been injured
Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session