Poland

Protesty, a prezydent milczy. "Nie ma warunków do transmisji"

prezydent Andrzej Duda

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

W ca³ym kraju trwaj¹ protesty zwi¹zane z orzeczeniem Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji. G³os w sprawie zabrali ju¿ m.in. premier i wicepremierzy, ale nie prezydent. Dlaczego? - Poniewa¿ przebywa w miejscu odosobnienia (po stwierdzeniu zaka¿enia koronawirusem - red.) i z tego co wiem nie ma takich warunków, ¿eby w jakiœ tam sposób przeprowadzaæ transmisje w tej chwili - powiedzia³ w Radiu Plus minister Andrzej Dera.

- Prezydent ma koronawirusa bezobjawowego, z tego siê nale¿y cieszyæ. W tej chwili przebywa w miejscu izolacji, z nikim siê nie kontaktuje, jedynie telefonicznie - powiedzia³ prezydencki minister Andrzej Dera, pytany w Radiu Plus o stan zdrowia Andrzeja Dudy.

Na pytanie, dlaczego prezydent milczy w sprawie wydarzeñ w kraju po orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego, Dera odpowiedzia³: - Poniewa¿ przebywa w miejscu odosobnienia i z tego co wiem nie ma takich warunków, ¿eby w jakiœ tam sposób przeprowadzaæ transmisje w tej chwili.

Czytaj tak¿e:
Schetyna: Policjê na protestach kobiet pozbawiæ typowych narzêdzi
Prymas Polski: Nie odpowiadajcie agresj¹ na profanacje
Komentarze po s³owach Kaczyñskiego: og³asza stan wojenny

- Ma swoich ministrów, którzy w tej kwestii siê wypowiadaj¹ - doda³ zaznaczaj¹c, ¿e informacje s¹ przekazywane przez ministrów.

Odnosz¹c siê do protestów Andrzej Dera oceni³, ¿e to, co dzieje siê na ulicach, to "próba destabilizacji naszego pañstwa". - To jest próba anarchizacji przez œrodowiska lewackie, która nie ma nic wspólnego z orzeczeniem TK. To tylko kolejny pretekst dla opozycji, ¿eby zaatakowaæ istniej¹cy porz¹dek prawny - stwierdzi³.

Minister zaznaczy³, ¿e orzeczenie TK by³o oparte o jednoznaczne zapisy konstytucji.

- To œrodowisku lewicowemu nie wystarcza, ono chce innego porz¹dku, nie chce przestrzegania konstytucji - oceni³ Dera. Doda³, ¿e rok temu przedstawiciele tego œrodowiska wykrzykiwali na ulicach "konstytucja, konstytucja", a dzisiaj mówi¹ "zupe³nie coœ odwrotnego".

Odnosz¹c siê do ataków na koœcio³y i przerywania mszy Andrzej Dera powiedzia³, ¿e przeciwko takiej formie protestów "musi byæ generalny sprzeciw". Zdaniem ministra, za zak³ócanie mszy, naruszanie wolnoœci do wyznania, profanowanie miejsc pamiêci i fizyczne atakowanie ksiê¿y i wiernych odpowiadaj¹ "bojówki lewackie". - To jest wykorzystywanie pewnego napiêcia, które zosta³o wywo³ane orzeczeniem TK do anarchizowania kraju. To jest robione ju¿ od d³u¿szego czasu w naszym kraju - mówi³ w Radiu Plus Dera.

Football news:

Koeman on the words of the acting President of Barca about the sale of Messi: only Leo himself can make a decision about his future
Ney warmly recalls Maradona: at the age of 14, he brought the legend to an exhibition match, Diego himself offered to take a photo
Klopp responded to Neville's criticism about the words about 5 substitutions and the calendar: I'm not like him. I'm talking about all the players
The hardest task: help choose the best attacking midfielder in history
Mourinho, Lampard, Solskjaer and Moyes claim the title of best coach of November in the Premier League
Brunu, Grealish, Chilwell, Heibjerg - among the contenders for the November best player award in the Premier League
Klopp-best coach of 2020, flick-2nd, Guardiola-3rd (ESPN)