Poland

Protest przeciwko wydaniu „Mein Kampf”

shutterstock

Towarzystwo Jana Karskiego protestuje przeciwko wydaniu w Polsce nowej edycji "Mein Kampf" Adolfa Hitlera.

"Wyra¿amy zdumienie oraz oburzenie publikacj¹ w Polsce „dzie³a ¿ycia" Adolfa Hitlera „Mein Kampf". Nie dostrzegamy ¿adnych racji merytorycznych i historycznych dla wydawania psychopatologicznego „manifestu", który popchn¹³ do zbrodni na ludzkoœci miliony Niemców oraz ich sojuszniczych kolaborantów" - uwa¿aj¹ przedstawiciele Towarzystwa Jana Karskiego w wydanym oœwiadczeniu, które zosta³o przes³ane do redakcji "Rzeczpospolitej".

"Uwa¿amy to za moralne z³o. Nie przyjmujemy t³umaczenia, ¿e komentarz do polskiego „Mein Kampf" ma obna¿aæ jego z³o i „rozt³umaczaæ" Polakom. Oni naprawdê, w ogromnej wiêkszoœci, doskonale to pojmuj¹. Mo¿emy sobie natomiast wyobraziæ, jakie miejsce zajmie ta ksi¹¿ka na pó³kach wspó³czesnych wyznawców Hitlera cyklicznie œwiêtuj¹cych jego urodziny" - dodaj¹.

Zdaniem przedstawicieli Towarzystwa „Mein Kampf" jest noœnikiem moralnej epidemii pora¿aj¹cej umys³y i infekuj¹cej z³o. "Doskonale jest to rozumiane w ogromnej wiêkszoœci pañstw, które tej wydawniczej zarazy zabraniaj¹. Naprawdê nie trzeba sprzyjaæ zarazie koronawirusa, aby uwierzyæ jak tragicznie mo¿e byæ skuteczna. Uwa¿amy, ¿e wydanie „Mein Kampf" obra¿a pamiêæ ofiar Hitlera, zw³aszcza w Polsce tak tragicznie doœwiadczonej jego zbrodniami. Przeciw którym emisariusz Pañstwa Podziemnego i Rz¹du RP na WychodŸstwie Jan Karski podj¹³ swoj¹ heroiczn¹ walkê" - czytamy w oœwiadczeniu.

Przypomnijmy, ¿e w poprzednim tygodniu mia³a miejsce premiera "Mein Kampf. Edycja krytyczna". napisaliœmy o tym w "Rzeczpospolitej". Autorem polskiego t³umaczenia ksi¹¿ki Hitlera z niemieckiego wydania opublikowanego w 1942 r., opatrzonej krytycznym wstêpem oraz przypisami jest historyk i politolog prof. Eugeniusz C. Król. Wyk³ada³ on m.in. na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji, by³ dyrektorem Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, a w latach 2012–2016 dyrektorem Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Prof. Król nad ksi¹¿k¹ pracowa³ trzy lata. Pierwotnie planowano wydania tej ksi¹¿ki z udzia³em Instytutu Studiów Politycznych PAN. Jednak po protestach niektórych pracowników naukowych w³adze Instytutu w 2016 r. odst¹pi³y od udzia³u w tym projekcie.

Zdaniem profesora Króla istniej¹ce zastrze¿enia prawne czyli ustawowy zakaz propagowania treœci faszystowskich lub innego ustroju totalitarnego nie mo¿e byæ przeszkod¹ w publikacji tej ksi¹¿ki, gdy¿ ta edycja jest wyposa¿ona w "niezbêdny aparat naukowy". Profesor przypomina, ¿e kodeks karny wy³¹cza z odpowiedzialnoœci karnej dzia³alnoœæ naukow¹.

Zdaniem prof. Króla "Mein Kampf" jest Ÿród³em historycznym. W rozmowie z "Rzeczpospolit¹" doda³ on, ¿e przybli¿enie wspó³czesnemu czytelnikowi zawartoœci "Mein Kampf" pomo¿e rozpoznaæ niebezpieczne absurdy hitlerowskiego programu przebudowy œwiata, a tak¿e okreœliæ punkty oznaczaj¹ce pocz¹tek drogi, która doprowadzi³a narodowych socjalistów, a wraz z nimi ca³e Niemcy, do zbrodni i zag³ady. Jego zdaniem pokazuje te¿ mechanizm rozmontowania demokracji co uczyni³ Hitler. Zaznaczy³, ¿e krytyczna edycja ksi¹¿ki Hitlera jest wyrazem szacunku dla wszystkich, w tym polskich ofiar nazizmu.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar