Poland

Protest przeciw lockdownowi. W Holandii aresztowano 100 osób

Holenderska policja u¿y³a armatek wodnych, psów i policji konnej do rozpêdzenia demonstracji w centrum Amsterdamu. W niedzielê w mieœcie odby³ siê protest przeciwko ograniczeniom zwi¹zanym z koronawirusem.

Niedzielny protest zosta³ zorganizowany dzieñ po tym, jak rz¹d wprowadzi³ nocn¹ godzinê policyjn¹ po raz pierwszy od czasu drugiej wojny œwiatowej.

Wœród protestuj¹cych pojawili siê w³aœciciele restauracji, którzy sprzeciwiaj¹ siê przed³u¿anemu zakazowi prowadzenia dzia³alnoœci. Czêœæ z nich pojawi³a siê w Amsterdamie z transparentami "Zatrzymajcie lockdown".

Obawiaj¹c siê zamieszek lub rozprzestrzeniania siê epidemii, burmistrz Femke Halsema wyznaczy³a miejsce protestu jako "strefê wysokiego ryzyka" i da³a policji prawo do prewencyjnego przeszukiwania ludzi w poszukiwaniu broni.

Funkcjonariusze zatrzymali tych protestuj¹cych, którzy nie chcieli opuœciæ placu. W strony policjantów rzucano kamieniami i petardami.

Parlament w zesz³ym tygodniu przeg³osowa³ wprowadzenie godziny policyjnej, kieruj¹c siê zapewnieniami, ¿e wariant Covid-19 wykryty po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii mo¿e doprowadziæ do nowej fali zaka¿eñ. Liczba nowych zachorowañ w kraju spada od miesi¹ca, a w niedzielê odnotowano 4924 nowych przypadków.

W sobotê wieczorem policja aresztowa³a 25 osób w ca³ym kraju i wystawi³a 3600 mandatów za z³amanie godziny policyjnej.

Policja twierdzi, ¿e aresztowani odmówili powrotu do domu lub dopuœcili siê przemocy. Grupa m³odych osób w wiosce Urk obrzuci³a policjê petardami i kamieniami oraz spali³a tymczasowe centrum testów na obecnoœæ koronawirusa.

W Holandii szko³y i sklepy s¹ zamkniête od po³owy grudnia. Bary i restauracje zamkniêto dwa miesi¹ce wczeœniej.

Holandia by³a ostatnim krajem w Unii Europejskiej, który rozpocz¹³ szczepienia. Do tej pory szczepionkê podano ³¹cznie 77 tys. lekarzy i pielêgniarek w kraju licz¹cym 18 milionów ludzi.

Football news:

A representative of Laporte's headquarters: We have not communicated with Arteta. Koeman's work deserves praise
Investing in solar energy, healthy food, and Weddings: A guide to Levandowski's immense business empire
Paul Scholes: Tiago doesn't look like a player fit for Klopp. He would be more suitable for Manchester United
Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano