Poland

Promy wykupione w weekendy

Armatorzy promowi ucierpieli na spadkach ruchu turystycznego. Popyt na przewozy ciê¿arówek bez zmian.

Ruch promowy przewozu samochodów ciê¿arowych jest na poziomie sprzed pandemii – ocenia Jerzy Gêbski ze stargardzkiej firmy Enterprise Logistics. – Wszystkie miejsca na promach s¹ wykupione. Szczególnie du¿y t³ok jest w pi¹tek wieczorem na powrocie do Polski i w niedzielê po po³udniu, gdy wszyscy jad¹ do Szwecji – opisuje sytuacjê.

W 2020 roku niezauwa¿alnie zmala³y promowe przewozy samochodów ciê¿arowych. W Œwinoujœciu liczba przetransportowanych jednostek zmala³a o 1,5 proc. do 486 516, przy 2,6-procentowym spadku tona¿u do 13 488,1 tys. ton.

W Gdañsku przewozy naczepy i zestawów samochodowych spad³y o 2 proc. r/r do 28 405 sztuk. – Pomimo pandemii ruch ³adunków w ca³ej wymianie polsko-szwedzkiej w 2020 r. jeœli zmala³ to niewiele – ocenia Andrzej Szulc z gdyñskiej firmy Agroland, która specjalizuje siê w spedycji do i z krajów skandynawskich.

Przewozy samochodów ³¹cznie z autokarami i osobowymi skurczy³y siê o 45,6 proc. – Na linii Gdañsk-Nyneshamn p³ywaj¹ g³ównie promy typu PAX (pasa¿ersko-samochodowe), natomiast na liniach ze Œwinoujœcia do Ystad oraz Trelleborga, g³ównie typu RO-PAX, czyli samochodowo-kolejowe, zabieraj¹ce g³ównie ciê¿arówki i z których nieliczne zabieraj¹ niewielkie iloœci pasa¿erów, bo kabiny musz¹ byæ dostêpne g³ównie dla kierowców ciê¿arówek – t³umaczy ró¿nice w wynikach Œwinoujœcia i Gdañska przedstawiciel Agroland.

Spodziewa siê, ¿e podobny spadek w liczbie obs³ugiwanych pojazdów zanotowa³ armator na linii Gdyni do Karlskrony.

Armatorzy skar¿¹ siê na dramatyczny spadek ruch pasa¿erskiego, zarówno pochodz¹cego z wymiany turystycznej oraz podró¿y s³u¿bowych.

Szulc wskazuje na jeszcze jedn¹ mo¿liw¹ przyczynê za³amania przewozów pasa¿erskich. – Od paru dobrych lat funkcjonuj¹ po³¹czenia lotnicze do Sztokholmu. Lot trwa 2 godz. i jest tañszy ni¿ 18-godzinna podró¿ promem – porównuje.

Football news:

Stories from Naguchev: how a loan was taken in his name, how Utkin wanted to give Roma's salary to the caretaker, how Bilan banned a gay scene with a Mexican
Pochettino on Mbappe: I will fight as hard as I can to keep him. PSG wants to keep both him and Neymar
Coach of Slavia pro ban Kudely: He was punished without having proof. I can't believe it. This precedent will play a huge role in the future
Barcelona offered Messi a contract with a salary less than now. It will grow when the crisis passes (RAC1)
Meet the chief of Leipzig: he was involved in athletics, worked at Puma and was an agent of Rangnik
Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients