Poland

Promowana przez rząd aplikacja Stop COVID to niewypał

Bloomberg

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowa³o w odpowiedzi na zapytanie pos³ów Koalicji Obywatelskiej, ¿e aplikacjê Stop COVID ProteGO Safe, pobra³o od czerwca do 14 paŸdziernika ponad milion osób. Ale od koñca lipca do 14 paŸdziernika tylko 72 u¿ytkowników uruchomi³o powiadomienia o tym, ¿e np. s¹ zaka¿eni - informuje Business Insider Polska.

Aplikacja powiadamiania o mo¿liwym kontakcie z osob¹ zara¿on¹ koronawirusem. Gdy u¿ytkownik, z którym mieliœmy kontakt zachoruje, my powinniœmy zostaæ o tym poinformowani.

Wed³ug danych uzyskanych przez pos³ów PO wiêkszoœæ wydatków na aplikacjê Stop COVID posz³a na promocje. Na kampanie, które przewidzia³o Ministerstwo Cyfryzacji wydano ³¹cznie kwotê ponad 3 mln z³. W sumie polska aplikacja kosztowa³a ponad 5 mln z³.

Wokó³ aplikacji naros³o wiosn¹ du¿o kontrowersji. W kwietniu serwis Niebezpiecznik informowa³, ¿e jeden z programistów bior¹cy udzia³ w pracach przy niej odchodzi z projektu i odradza jej instalowanie. W lipcu rz¹d opublikowa³ pierwszy z raportów audytu bezpieczeñstwa aplikacji, przeprowadzony przez zewnêtrzn¹ firmê Securitum. W paŸdzierniku, gdy epidemia w Polsce dramatycznie przyspieszy³a, premier znów apelowa³, by œci¹gn¹æ aplikacjê.

Football news:

Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola
Trent on the Premier League calendar: something Needs to change. We do not have time to recover, it leads to injuries
Emir Kusturica: Ronaldo is an ideal, he earned a lot of money, but where is his personality? What can he tell you? Nothing
Maradona is the best dribbler with a phenomenal number of goals and assists. But is it true that he won Serie A alone?
Italian championship. Juventus will play Benevento, Atalanta Miranchuk against Verona, Inter away to Sassuolo
Ex-Manchester United defender Valencia moved to Mexico's Queretaro
Gerard Pique: I always dreamed of becoming President of Barca, but I don't know if it will happen