Poland

Prokuratura Krajowa pozywa prokurator

Prokuratura Krajowa poinformowa³a, ¿e "wyst¹pi³a na drogê s¹dow¹ w zwi¹zku ze szkaluj¹cymi wypowiedziami jednego z prokuratorów".

Chodzi o wypowiedzi prokurator Katarzyny Kwiatkowskiej (pe³ni obowi¹zki prezesa stowarzyszenia "Lex Super Omnia", krytycznego wobec ostatnich zmian w prokuraturze) zawarte w artykule „Ukarana prokuratorka ostrzega szefów: Nie chcê nikogo straszyæ, ale gromadzimy dowody", opublikowanym w "Gazecie Wyborczej".

W wywiadzie Kwiatkowska skrytykowa³a Prokuraturê Krajow¹ i stoj¹cego na jej czele Bogdana Œwiêczkowskiego. Krytycznie te¿ ocenia³a karne delegacje, które objê³y grupê prokuratorów, m.in. ze stowarzyszenia "Lex Super Omnia".

Zdaniem Prokuratury Krajowej wypowiedzi zawieraj¹ "insynuacje, ¿e kierownictwo Prokuratury Krajowej dopuszcza siê przestêpstw i innych naruszeñ, s¹ bezprawne. Podwa¿aj¹ autorytet Prokuratury Krajowej i godz¹ w jej dobre imiê".

- Autorka wypowiedzi, przedstawiaj¹c Prokuraturê jako instytucjê, gdzie dochodzi do ³amania przepisów prawa, podwa¿a wiarygodnoœæ i narusza godnoœæ urzêdu, który sama reprezentuje - wskazano w komunikacie.

Prokuratura poinformowa³a, ¿e wyst¹pi³a wobec autorki na drogê s¹dow¹, domagaj¹c siê zaniechania naruszeñ, opublikowania stosownych przeprosin i wp³aty okreœlonej kwoty na cel spo³eczny.

Football news:

David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation
Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League
Florentino Perez: UEFA will not ban players from playing for national teams, don't worry. I am sure that the participants of the Super League will not be excluded from the Champions League and their own leagues
Real Madrid, Barca and Atletico will not be excluded from the championship. La Liga believes that the Super League project is not viable (COPE)