Poland

Prokurator będzie domagać się najsurowszej kary za śmierć Hani

S¹downictwo

materia³y policji

Trzyletnia Hania z K³odzka zosta³a ciê¿ko pobita. Matka dziecka Lucyna K. oraz jej konkubent £ukasz B. - us³yszeli zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieñstwem.

Wczeœniej byli podejrzani o znêcanie siê nad dzieckiem. - Konkubent przyzna³, ¿e pobi³ trzyletni¹ Haniê z K³odzka. Dziewczynka, miesi¹cami by³a bita i przechodzi³a piek³o. Ostatniego dnia jej ¿ycia, sprawca, silnie kopn¹³ dziecko w brzuch – napisa³ dziœ na Twitterze Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwoœci. Doda³, ¿e za takie bestialstwo prokurator bêdzie siê domagaæ najsurowszej kary.

Piek³o ma³ej Hani

Trzyletnia Hania z K³odzka zmar³a tydzieñ temu. Z pierwszych doniesieñ wynika³o, ¿e matka wsadzi³a na kilka minut dziecko pod zimny prysznic, po tym jak dziewczynka zmoczy³a siê do ³ó¿ka. Kobieta wezwa³a pogotowie, ale dziewczynki nie uda³o siê uratowaæ.

Matka dziecka i jej partner us³yszeli zarzut znêcania siê. Kobieta zosta³a aresztowana i us³ysza³a zarzut nieumyœlnego spowodowania œmierci.

Z zeznañ domowników wynika³o, ¿e to nie pierwszy raz, kiedy kobieta kara³a tak swoj¹ córkê.

W niedzielê wszczêto œledztwo w sprawie œmierci dziewczynki. Zarzut znêcania siê nad dzieckiem postawiono matce i jej partnerowi. Konkubent otrzyma³ zakaz zbli¿ania siê i kontaktowania siê z partnerk¹.

Matka dodatkowo us³ysza³a zarzut znêcania siê ze szczególnym okrucieñstwem oraz doprowadzenia do nieumyœlnego spowodowania œmierci. Kobieta zosta³a aresztowana na miesi¹c.

Jednak sekcja zw³ok dziewczynki wykaza³a, ¿e to nie zimny prysznic by³ przyczyn¹ jej œmierci, a ciê¿kie pobicie. Przyczyn¹ œmierci dziecka by³ uraz wielonarz¹dowy.

Te ustalenia i zebrane po pierwszych przes³uchaniach dowody pozwoli³y na wydanie postanowienia o zmianie zarzutu.

Lucyna K., matka dziewczynki i jej 25-letni konkubent, £ukasz B. us³yszeli zarzut znêcania siê nad dzieckiem ze szczególnym okrucieñstwem oraz zabójstwa Hani. Razem mieli dopuœciæ siê tego czynu, dzia³aj¹c w porozumieniu.

Minister Sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro poleci³ zatrzymaæ oboje i postawiæ im zarzuty zabójstwa i znêcania siê ze szczególnym okrucieñstwem.

Dziœ minister sprawiedliwoœci poinformowa³, ¿e konkubent przyzna³, i¿ pobi³ trzyletni¹ Haniê.

"Dziewczynka miesi¹cami by³a bita i przechodzi³a piek³o. Ostatniego dnia jej ¿ycia, sprawca, silnie kopn¹³ dziecko w brzuch. Za takie bestialstwo prokurator bêdzie siê domagaæ najsurowszej kary" - napisa³ prokurator generalny na Twitterze.

To czego matka doœwiadczy³a, przek³ada³a na córki

Na pocz¹tku tygodnia decyzj¹ s¹du rejonowego w K³odzku, Lucyna K. zosta³a tymczasowo aresztowana na miesi¹c. Jednak prokurator nie zgadza siê z tym krótkim okresem i zaskar¿y³ tê decyzjê.

Z kolei £ukasz B, konkubent matki zmar³ej Hani zosta³ w pi¹tek aresztowany na trzy miesi¹ce. Obojgu grozi kara do¿ywotniego wiêzienia.

Lucyna K. jest matk¹ trzech córek. Oprócz zmar³ej trzylatki ma te¿ dziewczynki w wieku 10 miesiêcy oraz oœmiu lat. Konkubent jest ojcem tylko najm³odszej dziewczynki.

S¹d rodzinny w K³odzku wyda³ ju¿ zarz¹dzenia o ustanowieniu pieczy doraŸnej domu dziecka dla obu dziewczynek.

Z powodu lekkiego upoœledzenia umys³owego matka Hani mia³a przyznan¹ rentê. Kobieta mia³a ograniczon¹ w³adzê rodzicielsk¹, a rodzina mia³a przydzielonego kuratora i korzysta³a te¿ z pomocy socjalnej.

Oœrodek pomocy spo³ecznej, który rodzinie przydzieli³ asystenta, nie dopatrzy³ siê jednak na tyle niepokoj¹cych sygna³ów, by pozbawiæ matkê opieki.

Zdaniem OPS „wizyty edukacyjne", a ostatnia z nich odby³a siê 17 lutego, czyli kilka dni przed œmierci¹ Hani.

Wed³ug kuratora s¹dowego dzieci Lucyny K. mia³y zapewnione podstawowe potrzeby, by³y czyste i zadbane. Kontrole nie wykazywa³y, aby w rodzinie dochodzi³o do tego typu zachowañ.

Rzecznik s¹du w Œwidnicy przyzna³ w rozmowie z mediami, ¿e matka Hani stosowa³a takie metody wychowawcze wobec dzieci, jakie wczeœniej stosowano wobec niej, gdy sama by³a w domu dziecka.

By³o to zamykanie w ciemnym pomieszczeniu, czy te¿ polewanie zimn¹ wod¹ w przypadku niesygnalizowania potrzeb fizjologicznych. - To, czego sama doœwiadczy³a, przek³ada³a na innych – doda³a sêdzia.

Football news:

David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation
Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League
Florentino Perez: UEFA will not ban players from playing for national teams, don't worry. I am sure that the participants of the Super League will not be excluded from the Champions League and their own leagues
Real Madrid, Barca and Atletico will not be excluded from the championship. La Liga believes that the Super League project is not viable (COPE)