Poland

Projekt ws. mandatów kalką petycji do MSWiA

Spo³eczeñstwo

Projekt pos³ów PiS budzi sprzeciw opozycji i aktywistów demonstruj¹cych na ulicach

PIOTR MOLECKI/EAST NEWS

Kontrowersyjny projekt w sprawie likwidacji prawa do odmowy przyjêcia mandatu jest kalk¹ petycji do MSWiA. Jej autor pozostaje nieznany.

Projekt grupy pos³ów PiS, który ostatnio wp³yn¹³ do Sejmu, wywo³a³ burzê, poniewa¿ wywraca znany i obowi¹zuj¹cy model. Zak³ada, ¿e mandat trzeba bêdzie przyj¹æ i ewentualnie póŸniej mo¿na siê odwo³aæ do s¹du. „Rzeczpospolita" odkry³a, ¿e poselskie rozwi¹zanie jest niemal identyczne z tym, jakie ju¿ w lipcu ubieg³ego roku zaproponowa³ anonimowy obywatel w petycji, która trafi³a do MSWiA.

„Propozycj¹ moj¹ jest wprowadzenie zmiany w KPOW w sprawie mandatów karnych, polegaj¹cej na braku mo¿liwoœci odmowy przyjêcia mandatu karnego i stworzenia instytucji odwo³ania siê od decyzji w formie mandatu do S¹du (...)" – czytamy w petycji, która figuruje na stronie MSWiA (10 lipca 2020 r. wp³ynê³a tu z Kancelarii Premiera).

Opozycja, tak¿e ta demonstruj¹ca na ulicach, sprzeciwia siê pomys³owi, argumentuj¹c, ¿e jest wymierzony przeciw osobom manifestuj¹cym swoje pogl¹dy i ma na celu zastraszanie. Entuzjastami nie s¹ te¿ pos³owie koalicyjnego Porozumienia Jaros³awa Gowina, którzy zapowiadaj¹ g³osowanie przeciw projektowi.

Autor nieznany

Kim jest jej autor – nie wiadomo, zastrzeg³ swoj¹ to¿samoœæ. Jednak ¿ongluje wiedz¹ dotycz¹c¹ tematu, wie, ile czasu „trac¹" policjanci, kiedy kierowca nie przyjmie mandatu – do czego dziœ ma prawo.

Przeœledziliœmy treœæ petycji oraz poselski projekt. Okazuje siê, ¿e oba pomys³y id¹ dok³adnie w tym samym kierunku. Nawet na odwo³anie siê do s¹du – w obu przypadkach przewidziano na to siedem dni.

Jak autor petycji uzasadnia potrzebê zmian? Przytacza dane o wypadkach, ofiarach, kolizjach i ocenia, ¿e polscy kierowcy nie zas³uguj¹ na „³agodne traktowanie", co dziœ ma miejsce. Czêsto odmawiaj¹ przyjêcia mandatu, bo licz¹, ¿e gdy pójd¹ do s¹du, ten ukarze ich ³agodniej lub sprawa siê przedawni.

Z powodu odmów tylko w przypadkach ujawnianych przez policjê „rocznie do s¹dów trafia do rozpatrzenia ponad pó³ miliona spraw o wykroczenia" – wskazuje autor i ocenia, ¿e zapadaj¹ce w nich wyroki s¹ „deprawuj¹ce spo³eczeñstwo". A policjanci, jeœli ktoœ nie przyjmie mandatu, trac¹ czas – „ok. godziny" – na napisanie wniosku o ukaranie, nie licz¹c przes³uchañ. „W dobie pal¹cego problemu, jakim s¹ wakaty w policji, jest to rozrzutnoœæ" – ocenia „anonim".

Brak prawa do odmowy przyjêcia mandatu – jak twierdzi – funkcjonuje w wielu krajach UE i nam przyniesie korzyœci – odci¹¿y s¹dy od spraw „co do zasady oczywistych", a policjantom pozwoli skupiæ siê na œledztwach i patrolowaniu ulic. Poselski projekt te¿ wskazuje na koniecznoœæ odci¹¿ania s¹dów.

Projekt pos³ów PiS wywo³a³ falê krytyki m.in. dlatego, ¿e przerzuca na ukaranych ciê¿ar sk³adania odwo³ania do s¹du – oceniaj¹ krytycy. Ale autor petycji uwa¿a, ¿e skoro pozostanie w prawie sama mo¿liwoœæ odwo³ania siê do s¹du, to konstytucyjne prawa obywatela bêd¹ zachowane.

Anonimowy autor idzie zreszt¹ jeszcze dalej – proponuje zwiêkszyæ wysokoœæ mandatów za wykroczenia, bo obecne na kierowców nie dzia³aj¹.

„W 1997 r., gdy wchodzi³ nowy taryfikator, p³aca minimalna by³a ni¿sza ni¿ najwy¿szy mandat. Dziœ zarabiamy znacznie wiêcej, a mandaty s¹ na tym samym, niezmiennym poziomie" – zauwa¿a i wskazuje, ¿e maksymalny mandat za prêdkoœæ to u nas 500 z³. „W Niemczech, na S³owacji i na Litwie kary s¹ minimum ponadczterokrotnie wy¿sze, a nie wszêdzie zarabia siê wiêcej ni¿ w Polsce" – twierdzi. We Francji – podaje – za przekroczenie prêdkoœci o 50 km/h kierowca traci prawo jazdy, rekwiruje mu siê wóz, czekaj¹ go drogie kursy przygotowawcze i 1500 euro mandatu. I wypadków jest mniej.

Kara nieuchronna

Obecnie policjant za jedno wykroczenie drogowe mo¿e na³o¿yæ do 500 z³ mandatu, a przy tzw. zbiegu wykroczeñ – do 1 tys. z³. Obywatel proponuje podnieœæ te kwoty – w pierwszym przypadku do 2 tys. z³, a w drugim do 4 tys.

Wszystko po to, by kara by³a „nieuchronna i dotkliwa", bo tylko taka dzia³a – polscy kierowcy za granic¹ s¹ „karni i pouk³adani".

Jak propozycje oceni³o MSWiA? „Zagadnienia poruszone w petycji zosta³y przekazane zgodnie z w³aœciwoœci¹ do Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego" – podaje resort. Rada nie odpowiedzia³a nam, co zrobi³a z pomys³em „anonima". Czy zainspirowa³ on pos³ów Zjednoczonej Prawicy?

– Nie s³ysza³am o petycji, ale popar³am projekt, zawiera dobre zmiany – mówi nam pos³anka Barbara Bartuœ, sekretarz Klubu Parlamentarnego PiS. I opowiada rodzinn¹ historiê, gdy jej ziêæ po niezawinionej przez niego kolizji w szoku przyj¹³ mandat. – Jecha³ z ¿on¹, ma³ym dzieckiem, by³ pod presj¹ sytuacji. Kiedy sprawê przemyœla³ i siê odwo³a³, to s¹d oznajmi³, ¿e jest na to za póŸno, i nie rozpozna³ sprawy merytorycznie – wskazuje pos³anka.

Mariusz Ciarka, rzecznik KGP, przyznaje, ¿e taryfikator mandatów nie by³ zmieniany od lat.

– Co jakiœ czas wraca dyskusja o podwy¿szeniu stawek kar. Obecnie najni¿szy mandat siêga 20 z³, a za wiele wykroczeñ, w tym za przekroczenie prêdkoœci, grozi maksimum do 500 z³.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7