Poland

Projekt UKE ustnie zaaprobowany

Telekomunikacja i IT

Nie ma pisemnej opinii Kolegium ds. Cyberbezpieczeñstwa o wymogach dla uczestników aukcji 5G. Jest informacja o niej. To mo¿e nie wystarczyæ.

To, jakie warunki bezpieczeñstwa sieci telekomunikacyjnych 5G bêd¹ musieli spe³niæ uczestnicy opóŸnionej ju¿ o ponad rok tzw. aukcji pasma 5G, to jedna z najwa¿niejszych spraw interesuj¹cych dziœ i telekomy, i ich dostawców infrastruktury. Jak mówi³ nam Robert Koœla, dyrektor departamentu cyberbezpieczeñstwa w Kancelarii Premiera (Mateusz Morawiecki jest formalnie ministrem ds. informatyzacji), warunki te zosta³y ju¿ zaakceptowane przez Kolegium ds. Cyberbezpieczeñstwa. Przygotowywa³ je prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej, ale wymaga³y opinii tego cia³a. UKE d³ugo nie potwierdza³o, ¿e opinia wp³ynê³a. Czeka³o na dokument, poniewa¿ Kolegium wyda³o opiniê ustnie. O tym, ¿e opinia w formie fizycznej wp³ynê³a do urzêdu, zapewni³o nas ostatecznie i KPRM, i UKE. W œrodê uzyskaliœmy wgl¹d do tego pisma.

Jak siê okazuje, nie jest to opinia, ale informacja. „(...) informujê, ¿e Kolegium ds. Cyberbezpieczeñstwa pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów w dniu 21 grudnia 2020 r. pozytywnie zaopiniowa³o przekazany projekt »Wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i integralnoœci infrastruktury telekomunikacyjnej i us³ug«. Pozytywna opinia Kolegium dot. wymagañ bezpieczeñstwa i integralnoœci infrastruktury telekomunikacyjnej i us³ug zosta³a wyra¿ona w formie ustnej w trakcie posiedzenia Kolegium" – napisa³ Krzysztof Silicki, sekretarz Kolegium, do prezesa UKE.

Spytaliœmy UKE, czy taki dokument urzêdowi wystarczy. – Jest to opinia, któr¹ weŸmiemy pod uwagê – przekaza³ nam Witold Tomaszewski, p.o. rzecznika urzêdu. Zgodnie z przepisami prezes UKE mo¿e, ale nie musi, braæ pod uwagê opiniê Kolegium.

Tymczasem forma ustna opinii Kolegium ds. Cyberbezpieczeñstwa mo¿e byæ niewystarczaj¹ca – uwa¿a jeden z prawników, których poprosiliœmy o komentarz. – Opinia ustna w administracji rz¹dowej jest spotykana bardzo rzadko w sytuacji, gdy od wydania opinii warunkuje siê wydanie okreœlonego aktu administracyjnego. Z obywatelskiego prawa do informacji wynika, ¿e mo¿emy siê zapoznaæ z treœci¹ tego typu opinii, a trudno siê zapoznaæ z czymœ, co nie jest spisane. Co wiêcej, zainteresowane podmioty nie s¹ w stanie stwierdziæ, na podstawie jakich przes³anek prezes UKE podj¹³ okreœlon¹ decyzjê. St¹d uwa¿am, ¿e jest w tej sprawie wymóg opinii pisemnej – komentuje konstytucjonalista prof. dr hab. Marek Chmaj z kancelarii Chmaj i Wspólnicy.

Kancelaria ta wspó³pracuje przy tematach zwi¹zanych z aukcj¹ pasma 5G z organizacj¹ Pracodawcy RP. Cz³onkami izby s¹ wszyscy czterej najwiêksi operatorzy komórkowi w kraju. Kancelaria bra³a te¿ udzia³ w przetargu na us³ugi doradcze przy aukcji, gdy wsparcia szuka³o UKE.

Wymogi wobec uczestników aukcji 5G nadal nie s¹ jawne. Wiadomo, ¿e ich pierwsza wersja – i tak oddaj¹ca w³adzê Kolegium, ale konsultowana z rynkiem – siê zmieni³a.

Brak dokumentów utrudniaæ mo¿e odwo³ania s¹dowe i roszczenia wobec pañstwa, gdyby dosz³o do wykluczenia dostawcy infrastruktury. Z powództwem chiñskiego koncernu Huawei zmaga siê teraz Szwecja.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals