Poland

Projekt PiS ma na celu także zdyscyplinowanie sędziów SN

Zmiany uatwi wybr nastpcy prof. Gersdorf, oddanie nowej Izbie Kontroli Nadzwyczajnej spraw o status kwestionowanych sdziw i dyscyplinarek za jego podwaanie.

Musimy zdyscyplinowa nadzwyczajn kast powiedzia o zoonym przez posw PiS projekcie nowelizacji ustaw dotyczcych wymiaru sprawiedliwoci Ryszard Terlecki, szef klubu PiS.

Przedstawiciele opozycji i stowarzysze sdziowskich bardzo krytycznie oceniaj projekt.

Wybory I prezesa

Cz dotyczca wprost SN udrania wybr I prezesa SN. Poniewa kadencja prof. Magorzaty Gersdorf upywa 30 kwietnia 2020 r., wybr w winien dokona si w pierwszej poowie marca. Obniono wymogi dotyczce kworum niezbdnego dla wanoci zgromadzenia sdziw SN, ktre ma wybra piciu kandydatw, z ktrych prezydent powoa I prezesa. Za pierwszym razem wystarczy 2/3 liczby sdziw (czyli 84), ale zrezygnowano, by kada z piciu izb SN bya w tej proporcji reprezentowana, gdy w trzech izbach SN starzy sdziowie stanowi albo 100 proc., albo zdecydowan wikszo. Gdyby si nie udao zebra kworum, na drugim posiedzeniu wystarczy ju 75 sdziw. A gdyby i wtedy nie doszo do wyboru kandydatw, na kolejnych, ktre winny si odby nie rzadziej ni co pi dni a do skutku, wystarczy, e bdzie 32 sdziw.

Dodajmy, e kady sdzia moe odda tylko jeden gos, ale ta zasada ju bya w ustawie. Obecnie SN liczy 101 sdziw, w tym 64 starych i 37 nowych, ale ta liczba w najbliszych miesicach moe si zwikszy. Starzy sdziowie nie bd wic w stanie zablokowa wyborw, a nowi bd w stanie zgosi przynajmniej jednego swego kandydata, i prezydent bdzie mg go powoa.

W razie niewybrania kandydatw wedug powyszych zasad prezydent ma niezwocznie powierzy wykonywanie obowizkw I prezesa wskazanemu przez siebie sdziemu SN, ktry w cigu siedmiu dni ma zwoa kolejne zgromadzenie wyborcze. Podobn regulacj ju wczeniej PiS wprowadzi, wic maa korekta jest chyba po to, by w razie stwierdzenia przez prezydenta nieprawidowoci w wyborach mona byo je powtrzy pod kierownictwem wskazanego przez niego sdziego.

Umocowanie nowych

Drugi segment zmian powierza Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN rozpoznawanie wnioskw dotyczcych wyczenia sdziego albo o wyznaczenie sdu, przed ktrym ma toczy si postpowanie, obejmujcych zarzut braku niezalenoci sdu lub braku niezawisoci sdziego. Czyli wdraania niedawnego wyroku TSUE.

Sd rozpoznajcy spraw z takim wnioskiem ma go przedstawi prezesowi tej nowej izby celem nadania mu biegu. Wniosek nie bdzie jednak rozpoznawany, jeeli kwestionowa bdzie powoanie sdziego.

Projekt przewiduje te odpowiedzialno dyscyplinarn sdziego SN za oczywist i rac obraz przepisw prawa, w tym odmow stosowania przepisu ustawy, jeeli jego niezgodnoci z konstytucj lub umow midzynarodow nie stwierdzi Trybuna Konstytucyjny, dziaania kwestionujce powoanie sdziego, wreszcie dziaania o charakterze politycznym.

Ustawa ma wej w ycie po upywie siedmiu dni od ogoszenia, bardzo wic moliwe, biorc nawet pod uwag poprawki Senatu, e moe to nastpi ju pod koniec stycznia.

To jest ustawa, ktra ma uciszy sdziw, ktrzy nie zgadzaj si z pewnymi rozwizaniami i uwaaj, e godz one w praworzdno oceni projekt rzecznik SN sdzia Micha Laskowski.

Z kolei marszaek Senatu Tomasz Grodzki ma nadziej, e projekt PiS nie przejdzie przez Sejm w tym ksztacie, gdy byoby to ostateczne zrujnowanie trjpodziau wadzy. Jeli stanie si inaczej, Senat zajmie si jego obron.