Poland

Programista nie odliczy wydatków na odzież i prawo jazdy na motor

Programista

Adobe Stock

Fiskus nie zgadza siê na zakwalifikowanie do kosztów branych pod uwagê przy preferencyjnym opodatkowaniu 5-proc. stawk¹ PIT wydatków na specjalne ubrania i buty dla motocyklistów i na uprawnienia do kierowania takim jednoœladem.

Z ulgi nie s¹ jednak wykluczone wydatki na zakup i eksploatacjê motocykla.

Podatek od osi¹gniêtego przez podatnika w ramach pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej dochodu z kwalifikowanych praw w³asnoœci intelektualnej wynosi 5 proc. podstawy opodatkowania. Ulga jest uregulowana w art. 30ca ustawy o PIT. Z uwagi na angielski zwrot „qualified intellectual property" powszechnie jest opisywana jako ulga dla „kwalifikowanego IP" albo IP Box.

Czytaj tak¿e: Programista mo¿e stosowaæ 50-proc. koszty autorskie - interpretacja podatkowa

Bezpoœredni zwi¹zek z kwalifikowanym IP

Wysokoœæ dochodu z kwalifikowanego IP ustala siê jako iloczyn:

- dochodu z kwalifikowanego IP osi¹gniêtego w roku podatkowym i

- wskaŸnika nexus obliczonego wed³ug wzoru okreœlonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT.

Nie uwzglêdnia siê tu kosztów, które nie s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z kwalifikowanym prawem w³asnoœci intelektualnej. Zasadê t¹ wprowadzi³ art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT. Programiœci maj¹ p...

Football news:

Man City have not lost in 27 consecutive games. Best streak since 2017
Guardiola has 200 wins in 273 games at the helm of Man City. Mourinho has so many wins in 309 games with Chelsea
Paul Pogba: We need to help people. Today I'm Paul Pogba, tomorrow I'm nobody. You need to use influence
De Bruyne came in 10th in the history of the Premier League in the number of assists - 77. The leading Giggs - 162
Willian: I really wanted to stay at Chelsea. Leaving for Arsenal is a difficult decision, there is a serious rivalry between the clubs
Kane will not leave Tottenham this summer. Clubs do not have the money for such large deals
Antonio Conte: The fans of our rivals said that Conte should be kicked out of Inter. It would help them