Poland

Prognoza: Od jesieni koniec z wszelkimi ograniczeniami

Jak t³umacz¹ w opublikowanym we wtorek raporcie, wygaszenie epidemii COVID-19 wymaga wedle aktualnej wiedzy nabycia odpornoœci przez 70-80 proc. populacji. Ten cel mo¿e nie byæ nieosi¹galny w tym roku. Ale gospodarkê bêdzie mo¿na odblokowaæ wczeœniej. W ocenie zespo³u analityków z Pekao, w Polsce ju¿ od pocz¹tku wrzeœnia nie bêd¹ potrzebne ¿adne antyepidemiczne ograniczenia aktywnoœci ekonomicznej.

„Z ekonomicznego punktu widzenia (…) wa¿niejszy jest cel poœredni, jakim jest zapobie¿enie przeci¹¿eniu s³u¿by zdrowia. Do tego wystarczy nabycie odpornoœci przez grupy najsilniej zagro¿one ciê¿kim przebiegiem zaka¿enia, tj. osoby starsze i m³odsze z chorobami wspó³istniej¹cymi. Grupy te stanowi¹ ok. 25 proc. populacji i to ich wyszczepienie wystarczy do tego, by s³u¿ba zdrowia poradzi³a sobie z kolejnymi falami zachorowañ nawet bez pe³nej, kanonicznej odpornoœci stadnej” – przekonuj¹ analitycy z Pekao. Ich zdaniem zarówno w USA, jak i w Europie – w tym w Polsce - uda siê to osi¹gn¹æ do jesieni.

„Efektem bêdzie po¿egnanie siê z jakimikolwiek ogólnokrajowymi restrykcjami epidemicznymi. Brak lockdownów jesieni¹ to zarówno zupe³nie inny poziom niepewnoœci, jak i brak przerw w funkcjonowaniu dla wielu sektorów” - t³umacz¹.

W praktyce o¿ywienie gospodarcze nad Wis³¹ rozpocznie siê znacznie wczeœniej. „Jeœli czegoœ siê nauczyliœmy w ostatnich 12 miesi¹cach, to elastycznoœci gospodarki i zdolnoœci podmiotów gospodarczych do adaptacji. Nic dwa razy siê nie zdarza i ka¿dy kolejny lockdown boli mniej” – zauwa¿aj¹ ekonomiœci z zespo³u, którym kieruje Ernest Pytlarczyk.

W ich ocenie produkt krajowy brutto Polski – podstawowa miara aktywnoœci w gospodarce – zwiêkszy siê w tym roku o 4,5 proc., po spadku o 2,6 proc. w 2020 r. Jeszcze lepszy ma byæ 2022 r., gdy PKB zwiêkszy siê o 5 proc. To scenariusz doœæ optymistyczny. W noworocznej ankiecie „Parkietu” i „Rzeczpospolitej” ekonomiœci przeciêtnie spodziewali siê wzrostu PKB Polski w tym i w przysz³ym roku o – odpowiednio – 4,2 i 4,4 proc., po zni¿ce o 3 proc. w ub.r.

Analitycy Pekao zwracaj¹ uwagê na kilka zagro¿eñ dla ich scenariusza. Jednym z nich jest wygasanie narzucanych beneficjentom pomocy publicznej okresów stabilizacji zatrudnienia. „Spodziewamy siê, ¿e wyjœcie z tego okresu ochronnego bêdzie ju¿ do normalizuj¹cej siê gospodarki, co zapobiegnie masowym ciêciom zatrudnienia. W powi¹zaniu z rotacj¹ miêdzysektorow¹ powinno zapobiec to dalszym wzrostom bezrobocia” – przekonuj¹.

W ocenie zespo³u Ernesta Pytlarczyka, o¿ywienie w polskiej gospodarce napêdza³y bêd¹ eksport i konsumpcja prywatna. Odbicie wydatków inwestycyjnych rozpocznie siê z opóŸnieniem, na prze³omie 2021 i 2022 r.

Scenariusz ekonomistów z Pekao zak³ada, ¿e inflacja w Polsce w 2021 r. wyniesie œrednio 2,6 proc., po 3,4 proc. w 2020 r. To oznacza, ¿e bêdzie zgodna z celem inflacyjnym NBP, który w tej sytuacji nie zdecyduje siê ju¿ na dalsze obni¿ki stóp procentowych.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar